การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

เรียน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย (สมาคม) บริษัทประกันวินาศภัย (บริษัท) และหน่วยงานอื่น ๆ ตามรายชื่อที่อยู่ท้ายหนังสือนี้ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ก่อนหน้าวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้นั้น

สมาคม/บริษัท จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์พร้อมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตาม QR Code ที่อยู่ท้ายหนังสือฉบับนี้ ขอให้ท่านศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 

กรณีที่ท่านได้เคยให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือ การปฏิบัติตามกฎหมาย ท่านสามารถขอถอนความยินยอมดังกล่าวได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยติดต่อ สมาคม/บริษัท ตามที่อยู่ในลิงก์แนบท้าย เพื่อให้สมาคม/บริษัท พิจารณาและดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้

หากสมาคม/บริษัท ไม่ได้รับการติดต่อจากท่านเพื่อถอนความยินยอม สมาคม/บริษัท จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาคม/บริษัท    

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของสมาคม/บริษัท

การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

 

หน่วยงาน

URL ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

www.tgia.org

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

https://bangkokinsurance.com/privacypolicy

บมจ.กรุงเทพประกันสุขภาพ

https://www.bhi.co.th/th/About 

บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย

https://pdpa.kpi.co.th/kpi/privacy-policy/th/   

บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

https://www.rvp.co.th/privacynotice_th.html

บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)

https://www.tokiomarine.com/th/th-general/about-us/media-news/tokio-marine-safety-withdraw-consent.html

บมจ.เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย)

https://kskinsurance.co.th/th/personal_data_notice

บมจ.จรัญประกันภัย

http://charaninsurance.co.th/privacypolicy/

บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)

https://generali.co.th/privacy-information/ 

บมจ.เจมาร์ท ประกันภัย

[email protected]

บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย

https://www.chubb.com/th-th/footer/chubb-privacy-policy.html

บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)

https://www.sompo.co.th/home/privacy-center/privacy-policy-1.html

บมจ.ซิกน่า ประกันภัย

https://www.cigna.co.th/privacy-statement

บมจ.ทิพยประกันภัย

https://www.dhipaya.co.th/th/privacy-policy

บมจ.ทูนประกันภัย

https://www.tuneprotect.co.th/th/privacy-policy

บมจ.เทเวศประกันภัย

https://www.deves.co.th/th/about-us/privacy

บมจ.ไทยประกันสุขภาพ

www.thaihealth.co.th 

บมจ.ไทยพัฒนาประกันภัย

www.thaipat.co.th

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

https://www.thaire.co.th/

บมจ.ไทยศรีประกันภัย

https://www.thaisri.com/pdpa.php

บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย

https://www.thaipaiboon.com/main.php?m=corporate&p=mod_news&nid=168

บมจ.ธนชาตประกันภัย

https://www.thanachartinsurance.co.th/tnifrontend/PDPA  

บมจ.นวกิจประกันภัย

https://bit.ly/3FdaXYs

บมจ.นำสินประกันภัย

www.namsengins.co.th

บจ.นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย

https://www.newindia.co.in/portal/readMore/Offices/Process2/Thailand

บมจ.บางกอกสหประกันภัย

http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=4&sub_id=6

บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์

https://thaivivat.co.th/th/policy_privacy.php

บมจ.แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ

https://www.pacificcrosshealth.com/pdpa/

บมจ.ฟอลคอนประกันภัย

https://www.falconinsurance.co.th/privacy-policy

บจ.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย 

https://www.ms-ins.co.th/th/privacy-policy

บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

https://www.mittare.com/web2016/?page_id=6504

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

https://www.muangthaiinsurance.com/th/pagecontent/PDPA  

บมจ.วิริยะประกันภัย

https://www.viriyah.co.th/th/content.php?id=48  

บมจ.เอฟดับบลิวดีประกันภัย

https://www.fwdgi.co.th/th/privacy.php

บมจ.สหนิรภัยประกันภัย

www.union-insurance.com

บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

https://www.smk.co.th/upload/FAQ/PDPA_Policy.pdf

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

https://gi.azay.co.th/th_TH/privacy/privacy-notice.html

https://www.azay.co.th/th_TH/privacy_notice_for_business_partners/privacy-notice.html

บมจ.อินทรประกันภัย

http://www.indara.co.th   

บจ.เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย

https://www.chubb.com/th-th/footer/index-ace-privacy-policy.html

บมจ.เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)

https://www.aetna.co.th/legalnotice

บมจ.เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย)

https://www1.fpgins.com/th/privacy-policy  

บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

https://www.msig-thai.com/th/privacy-policy

บมจ.เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)

www.aig.co.th/privacy-policy / www.aig.co.th/en/privacy-policy

บมจ.แอกซ่าประกันภัย

www.axa.co.th

บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย

https://www.lmginsurance.co.th/en/Documents/Our_Company/Privacy%20Principles_LMG.pdf 

บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

https://einsurance.aioibkkins.co.th/Doc/Privacy/Privacy_Policy.pdf

บจ.ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท

www.insure.co.th