ชูนวัตกรรม CPAC 3D Printing Solution เฟอร์นิเจอร์ทางเลือกใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ชูนวัตกรรม CPAC 3D Printing Solution เฟอร์นิเจอร์ทางเลือกใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

คิดมาแล้วเพื่อโลก CPAC Green Solution ผนึกพันธมิตร ชูนวัตกรรม CPAC 3D Printing Solution สร้างสรรรค์ Green Furniture เฟอร์นิเจอร์ทางเลือกใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

CPAC Green Solution ร่วมกับ DEESAWAT และ Jacob Jensen Design | KMUTT Bangkok ออกแบบรังสรรค์ "MODULE TABLE" เฟอร์นิเจอร์ที่ขึ้นรูปจากคอนกรีตด้วยเทคโนโลยี CPAC 3D Printing Solution ผสานกับไม้สัก ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรการผลิตที่น้อยลง อีกทั้งยังออกแบบให้มีลูกเล่น ถอดประกอบ ปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะการใช้งานและพื้นที่ ตอบโจทย์การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG (Environment Social และ Governance) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ชูนวัตกรรม CPAC 3D Printing Solution เฟอร์นิเจอร์ทางเลือกใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เฉลิมวุฒิ สงวนญาติ Group Leader-Mortar Technology Research, Research and Innovation Center บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นวัตกรรม CPAC 3D Printing Solution ช่วยเพิ่มอิสระในการออกแบบให้กับวงการก่อสร้าง ขึ้นรูปสิ่งก่อสร้าง และเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างหลากหลาย ทำงานได้รวดเร็ว แม่นยำ แถมยังช่วยลดเศษวัสดุเหลือทิ้งจากงานก่อสร้าง จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ R&D and Marketing Director บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ โดยคำนึงถึงความยั่งยืน แนวทางการออกแบบมองไปถึง Second Life และ Third Life ของเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้วัสดุอย่างปูนซีเมนต์และไม้สักที่มีความทนทาน เพื่อยืดระยะเวลาในการใช้งานสินค้า และสามารถนำวัสดุไปปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์ใช้ต่อได้ในอนาคต

ชูนวัตกรรม CPAC 3D Printing Solution เฟอร์นิเจอร์ทางเลือกใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โพธ นิลสอาด Lecturer & Design Consultant, KMUTT และ Mr.Sébastien Maleville Creative Director, Jacob Jensen Design | KMUTT Bangkok ที่ปรึกษาการออกแบบให้แก่กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า ต้องการสื่อสารให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ และดีไซน์เนอร์ ตระหนักว่าการออกแบบในยุคปัจจุบันนั้นควรคำนึงสิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่ของการดีไซน์ให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย ใช้ทรัพยากรในการผลิตให้น้อยที่สุด รวมทั้งเลือกใช้วัสดุที่ใช้งานได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ CPAC Green Solution จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างและตกแต่ง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยลดเศษวัสดุจากการก่อสร้าง ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคุมเวลาและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ชูนวัตกรรม CPAC 3D Printing Solution เฟอร์นิเจอร์ทางเลือกใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม