จุฬาฯปลด “เนติวิทย์” พ้นนายก อบจ. เชิญ “ปวิน-เพนกวิน-รุ้ง” ต้อนรับนิสิตใหม่

จุฬาฯปลด “เนติวิทย์” พ้นนายก อบจ. เชิญ “ปวิน-เพนกวิน-รุ้ง” ต้อนรับนิสิตใหม่

จุฬาฯสั่งปลด “เนติวิทย์” พ้นเก้าอี้ “นายก อบจ.” เหตุเชิญ “ปวิน-เพนกวิน-รุ้ง” ไลฟ์เซอร์ไพรส์นิสิตใหม่ ไม่ยอมแจ้งก่อน อ้างพบพฤติกรรม “หยาบคาย” ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของไทย กระทบชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2565 องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีคำสั่งปลด นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นักเคลื่อนไหว และนักกิจกรรมทางการเมือง พ้นจากตำแหน่งนายกสโมสรนิสิตจุฬาฯ กรณีการเชิญนายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการทางการเมือง ลี้ภัยอยู่ญี่ปุ่น อาจารย์ประจำ ม.เกียวโต นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล 2 แกนนำ “ม็อบราษฎร” มาจัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่

อบจ. โพสต์อ้างอิงถึงคำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ๐๘๒๑/๒๕๖๕ เรื่อง ลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต ระบุว่า สืบเนื่องจากการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 ที่จัดขึ้นในรูปแบบไลฟ์สด มีนิสิต 2 ราย ที่กระทำผิดวินัยนิสิต ได้แก่ นางสาวพิชชากร ฤกษ์สมพงษ์ นิสิตปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายกคนที่ 1 และนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การสโมสรนิสิต 

โดยบรรยายความผิดของนางสาวพิชชากรไว้ว่า มีเจตนากระทำกิจกรรม "เซอไพรส์" โดยขัดต่อวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมของสำนักบริหารกิจการนิสิต อันได้แก่ "ให้นิสิตใหม่เกิดความประทับใจในมหาวิทยาลัย" ด้วยการนำเสนอวีดิทัศน์ของวิทยากรรับเชิญสามราย คือ คุณปวิน คุณรุ้ง และคุณเพนกวิน โดย "ไม่ได้แจ้งให้สำนักบริหารกิจการนิสิตทราบก่อน" ซึ่งในกิจกรรม "เซอร์ไพรส์" ดังกล่าว มีข้อความของคุณเพนกวินที่กล่าวเชิญชวนให้นิสิตใหม่ให้ของลับ ทั้งยังมีกิริยาท่าทางและคำพูดที่สำนักบริหารกิจการนิสิตเห็นว่า "หยาบคาย" 

สำหรับนายเนติวิทย์ สำนักบริหารกิจการนิสิตบรรยายความผิดไว้ว่า ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการดำเนินงานขององค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ และรู้เห็นเป็นใจกับการจัดกิจกรรม "เซอร์ไพรส์" ดังกล่าว โดยเป็นผู้ติดต่อคุณเพนกวินให้เป็นวิทยากรรับเชิญ และนายเนติวิทย์ได้โพสต์ถึงการมีกิจกรรมเซอร์ไพรส์ดังกล่าวในสื่อมัลติมีเดียของตน นอกจากนั้น ยังจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการไม่ตรวจสอบกิจกรรมที่ไม่ได้ระบุไว้ในกำหนดการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ "สำนักบริหารกิจการนิสิต" หรือไม่ มีความผิดตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนิสิต ตามข้อ 6 และ 12 เช่นเดียวกัน

สำนักบริหารกิจการนิสิตเห็นว่า การกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดการแตกความสามัคคี ขัดต่อวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย และการจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง มีความผิดตามวินัยนิสิต ตามข้อ 6 แห่งระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนิสิต ปี พ.ศ. 2527 และฐานนำขนบประเพณีหรือวิธีการอันไม่เหมาะสมแก่วัฒนธรรมไทยมาปฏิบัติ ตามข้อ 12 ของระเบียบเดียวกัน 

จึงตัดคะแนนความประพฤติของทั้งสองคน คนละ 10 คะแนน และในส่วนของนายเนติวิทย์ จะมีผลให้พ้นจากการดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยทันที

อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

จุฬาฯปลด “เนติวิทย์” พ้นนายก อบจ. เชิญ “ปวิน-เพนกวิน-รุ้ง” ต้อนรับนิสิตใหม่