มท.แจ้งสำนักทะเบียนทั่ว ปท.เตรียมให้บริการระบบใหม่รูปแบบ “ดิจิทัล”

มท.แจ้งสำนักทะเบียนทั่ว ปท.เตรียมให้บริการระบบใหม่รูปแบบ “ดิจิทัล”

“มท.” ซักซ้อม สำนักทะเบียนอำเภอ-ท้องถิ่นทั่วประเทศ เตรียมให้บริการประชาชนตามกฎใหม่ ใช้ระบบ “ดิจิทัล” อำนวยความสะดวก-เพิ่มความเร็ว-ลดแออัด

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) มีนโยบายมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการปรับรูปแบบการให้บริการของหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดต่อรับบริการของภาครัฐ ซึ่ง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้กรมการปกครองในฐานะสำนักทะเบียนกลางดำเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการให้บริการด้านการทะเบียนราษฎรให้กับพี่น้องประชาชน

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า เพื่อเพิ่มช่องทางในการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัลให้เหมาะสมกับสภาพการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนสามารถรับบริการงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบยืนยันตัวตนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัดที่จะต้องเดินทางมาขอรับบริการ ณ สำนักทะเบียนต่าง ๆ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 65 โดยในขณะนี้ได้ประสานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

“เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานของนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดส่งกฎกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าว ไปยังทุกจังหวัดเพื่อแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ทราบ และทำความเข้าใจให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานในการให้บริการพี่น้องประชาชนเมื่อกฎกระทรวงฯ มีผลใช้บังคับ” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับพี่น้องประชาชนที่ประสงค์จะใช้บริการการทะเบียนราษฎรผ่านระบบดิจิทัลตามกฎกระทรวงฯ นี้ ต้องยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อพิสูจน์ตัวตนและกำหนดรหัสลับประจำตัว ด้วยตนเองต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือตามที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนด โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรที่จะต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการด้วยระบบดิจิทัลตามกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้เป็นระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ทางศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร สายด่วน 1548

“กระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 7 กรม 6 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องในด้านการให้บริการประชาชน ได้พัฒนาการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล เพื่อลดความเสี่ยงให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางมาติดต่อราชการ รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการพี่น้องประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในด้านข้อมูลส่วนบุคคล” นายสุทธิพงษ์ กล่าว