"ธนกร" โว ปราบโกง ก้าวหน้า แขวะ รัฐบาลบางชุด ทุจริตที่สุด รมต.ติดคุก

"ธนกร" โว ปราบโกง ก้าวหน้า แขวะ รัฐบาลบางชุด ทุจริตที่สุด รมต.ติดคุก

"ธนกร" ยัน "รัฐบาล" เร่งแก้ทุจริต แม้ ค่า CPI ไทย ลด แต่ขอให้มองภาพกว้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก้าวหน้า เป็นรูปธรรม แขวะ รัฐบาลบางชุด โกงมากที่สุด อดีตรมต. ติดคุก ย้ำ "ประยุทธ์" ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านยังคงหยิบกรณีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ประจำปี2564 มาโจมตีรัฐบาลรายวันว่า ยืนยันว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยแม้ว่าคะแนนดัชนี CPI ของไทยจะลดลง แต่ภาพรวมการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมีความก้าวหน้าและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ขอให้มองภาพกว้างในการทำงานของรัฐบาล ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสังคมไทยที่ปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น เพราะที่ผ่านมามีรัฐบาลบางชุดที่มีปัญหาทุจริตมากที่สุดจนมีอดีตรัฐมนตรีถูกจำคุกมาแล้ว 

ทั้งนี้ คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ประจำปี 2564 ซึ่งจัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) และมีการประกาศเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา เป็นการจัดอันดับจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยประเทศไทยได้คะแนน 35 คะแนน จากการใช้แหล่งการประเมินจำนวน 9 แหล่งนั้น แต่หากพิจารณาแหล่งการประเมินทั้ง 9 แหล่งจะพบว่า ประเทศไทยได้คะแนนเพิ่มขึ้น 1 แหล่ง ได้แก่แหล่งข้อมูล Varieties of Democracy Institute (V-DEM) ซึ่งวัดเกี่ยวกับความหลากหลายของประชาธิปไตย การถ่วงดุลของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ตลอดจนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ โดยประเทศไทย ได้คะแนน 26 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ได้ 20 คะแนน 

นายธนกร กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาและป้องกันการทุจริตอย่างจริงจังโดยประกาศให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งจากรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พบว่า คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 81.25 คะแนน สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ป.ป.ช.ได้ดำเนินการเกี่ยวกับคดีทุจริตเสร็จแล้วกว่า 4,552 คดี สะท้อนความจริงจังของรัฐบาลในการบังคับใช้กฎหมายและมุ่งมั่นให้สังคมไทยเป็นสังคมที่โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

นอกจากนี้ รัฐบาลได้ปรับปรุงข้อกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้มีความทันสมัย เป็นสากล ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2565 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....  เพื่อป้องกันไม่ให้มีการดำเนินคดีหรือฟ้องคดีปิดปาก และมีกฎหมายคุ้มครองบุคคลที่แสดงความเห็นหรือเปิดโปงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อความโปร่งใส ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย 

"นายกฯ เป็นผู้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ท่านกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยอย่างจริงจัง เท่าเทียม ต่อเนื่อง และเห็นผลการดำเนินการเป็นรูปธรรม ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้เอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งวางระบบธรรมาธิปไตยเพื่อเป็นรากฐานสำคัญให้กับสังคมไทยในอนาคต ไม่ให้การบริหารราชการของรัฐบาลล้มเหลวเพราะการทุจริตคอร์รัปชัน หรือผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องอย่างที่เคยมีมาในอดีต" นายธนกร กล่าว