"เลือกตั้งซ่อม ส.ส. กทม." 30 ม.ค.2565 สรุปมาให้ ผู้มีสิทธิควรทราบ สำคัญมาก

"เลือกตั้งซ่อม ส.ส. กทม." 30 ม.ค.2565 สรุปมาให้ ผู้มีสิทธิควรทราบ สำคัญมาก

การ "เลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม." เขตเรื่องตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งได้กำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. สรุปมาให้ ผู้มีสิทธิควรทราบ สำคัญมาก หากไม่สะดวกไป เราจะทำไงได้บ้าง

การ "เลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม." เขตเรื่องตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งได้กำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ล่าสุด กทม.แจ้งว่าสำหรับผู้ที่มีสิทธิใช้สิทธิในการเลือกตั้ง หากไม่สะดวกไปนั้น จะสามารถทำอย่างไรได้บ้างนั้น

 

 

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 9 ได้เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ส.ส.กทม.) เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2565 ปรากฏว่า มีผู้สมัครทั้งสิ้น 8 ราย ได้แก่

 

  • หมายเลข 1 นายพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ พรรคไทยภักดี
  • หมายเลข 2 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคกล้า
  • หมายเลข 3 นายสุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 4 นางสาวกุลรัตน์ กลิ่นดี พรรคยุทธศาสตร์ชาติ
  • หมายเลข 5 นายรุ่งโรจน์ อิบรอฮีม พรรคไทยศรีวิไลย์
  • หมายเลข 6 นายกรุณพล เทียนสุวรรณ (เพชร กรุณพล) พรรคก้าวไกล 
  • หมายเลข 7 นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 8 นายเจริญ ชัยสิทธิ์ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

 

ทั้งนี้ ภายใน 7 วันนับแต่วันปิดรับสมัคร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน จากนั้น จะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่ที่เห็นสมควร หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งตามที่ประกาศรายชื่อนั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อวินิจฉัยคุณสมบัติต่อไป

 

กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.กทม.เขตเลือกตั้งที่9 ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ ย้ำ ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า

 

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ จะทำอย่างไรได้บ้าง?

 

หากมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยตนเอง โปรดแจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น หรือแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์สำนักบริการการทะเบียน https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

 

สามารถแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิได้ 2 ช่วง คือ 

 

  • ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่าง 23 - 29 ม.ค.2565 
  • หรือหลังวันเลือกตั้งใน 7 วัน คือ 31 ม.ค.65 - 6 ก.พ.2565

 

สามารถแจ้งเหตุได้ 3 วิธี คือ 

 

1.แจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นดำเนินการ ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตหลักสี่ และสำนักงานเขตจตุจักร

2.แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง นายทะเบียนท้องถิ่น

3.แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์สำนักบริการการทะเบียนกรมการปกครอง หรือสแกน QR Code ตามภาพ

 

อย่าลืม นำบัตรประชาชน หรือหลักฐานที่ราชการ หรือหน่วยงานรัฐออกให้ โดยต้องมีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดง ณ ที่เลือกตั้ง

 

"เลือกตั้งซ่อม ส.ส. กทม." 30 ม.ค.2565 สรุปมาให้ ผู้มีสิทธิควรทราบ สำคัญมาก

 

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

 

1. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.

2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.

4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

6.ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

 

โดยการถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

 

รายชื่อผู้สมัครการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 9

 

"เลือกตั้งซ่อม ส.ส. กทม." 30 ม.ค.2565 สรุปมาให้ ผู้มีสิทธิควรทราบ สำคัญมาก

 

อ้างอิงจาก : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์