"นายกฯ" ส่งสาร "วันกองทัพไทย" ปลุกทหารหาญ ร่วมปกป้องเอกราช อธิปไตย

"นายกฯ" ส่งสาร "วันกองทัพไทย" ปลุกทหารหาญ ร่วมปกป้องเอกราช อธิปไตย

สาร "นายกฯ" เนื่องในวัน "กองทัพไทย" ปลุกใจ "ทหารหาญ" เสียสละ ปกป้องประเทศ สถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ช่วยเหลือปชช.

วันกองทัพไทย 18 มกราคม ในนามของข้าราชการกระทรวงกลาโหมและกำลังพลทหารทุกนายขอร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถึงวีรกรรมความกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำยุทธหัตถี ปกป้องเอกราชและแผ่นดินไทย พร้อมร่วมรำลึกถึงเหล่าบรรพชนไทย ที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติ

ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดี มายังพี่น้องทหารหาญและครอบครัวทุกคน ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเสียสละ สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กันและกัน ในการทำหน้าที่ป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศ การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาผลประโยชน์ของชาติ การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องที่ผ่านมา พร้อมทั้งขอให้ข้าราชการทหารและกำลังพลทุกนาย มีความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นทหาร ยึดมั่นและรักษาสัจจะวาจาที่ให้ไว้ต่อการเป็นทหารสืบไป

ในโอกาสวันกองทัพไทย ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พลานุภาพแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องทหาร และครอบครัวทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นกำลังที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันปกป้องเอกราช อธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติให้มั่นคงถาวรสืบไป