ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.ก.คุมสารกระตุ้นฯ แก้ถูกแบนธงชาติ-เสนอตัวเจ้าภาพกีฬา

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.ก.คุมสารกระตุ้นฯ แก้ถูกแบนธงชาติ-เสนอตัวเจ้าภาพกีฬา

“ครม.” เห็นชอบร่าง พ.ร.ก.คุมสารกระตุ้นฯ สอดคล้องหลักการ “WADA” รักษาผลประโยชน์ทางกีฬาไทย แก้ปมถูกตัดสิทธิเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬา-โดนแบนธงชาติ เชื่อส่งผลกระทบเศรษฐกิจ 5.5 หมื่นล้าน

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ  โดยสาระสำคัญของร่างพระราชกำหนด คีอ แก้ไขบทนิยาม แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ 

1. บทนิยาม   อาทิ การแก้ไขนิยามคำว่า “สารต้องห้าม” การเพิ่มบทนิยามคำว่า “วิธีการต้องห้าม” การแก้ไขนิยามคำว่า “สมาคมกีฬา” “การแข่งขันกีฬา” “นักกีฬา” และ “บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา”  เพื่อให้สอดคล้องกับ หลักการที่กำหนดไว้ใน WADA Code และ มาตรฐานสากล

2. คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เช่น -ยกเลิกให้ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อให้สำนักงานฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ (operating independence) -ยกเลิกอำนาจในการเสนอแนะรัฐมนตรีในการกำหนดรายชื่อสารต้องห้าม และยกเลิกอำนาจในการประกาศกำหนดระดับ ประเภทชนิดกีฬาและการแข่งขันกีฬาที่ควบคุมการใช้สารต้องห้าม นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  เช่น คณะกรรมการการแพทย์ , คณะกรรมการ พิจารณาโทษ และ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์  มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพิจารณา เช่น คกก. พิจารณาโทษมีอำนาจพิจารณาโทษละออกคำสั่งลงโทษ ได้เอง โดยไม่ต้องส่งให้ กกท. ออกคำสั่ง  เพิ่มเติมให้โอกาสนักกีฬา บุคคลที่สนับสนุนการกีฬา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสโต้แย้งและแสดงหลักฐานในกระบวนการพิจารณาที่เป็นธรรม 

3. สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานและหน้าที่และอำนาจ ให้มีความเป็นอิสระมากขึ้น โดยแยกการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้มีความเป็นอิสระต่อกัน   และให้สำนักงาน ฯ จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสารต้องห้ามและวิธีการต้องห้าม และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

4. มาตรการลงโทษ   ยกเลิกการกำหนดโทษ ซึ่งกำหนดให้โทษทางกีฬามิใช้โทษทางอาญา โดยกำหนดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาประกาศเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการลงโทษที่กำหนดไว้ใน WADA Code ซึ่งเป็นมาตรการการลงโทษทางการกีฬาที่ถือปฏิบัติกันในวงการการกีฬาทั่วโลก ที่ไม่ใช่โทษทางอาญา
 
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่ประเทศยไทย ยังชี้แจ้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยืนยันว่า ร่าง พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ว่า สอดคล้องกับหลีกการของ WADA  และมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการออกกฏหมายในรูปแบบ พ.ร.ก. เพื่อไม่ให้ไทยถูกตัดสิทธิในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นต้น 

“คาดการณ์ว่าจะทำส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2565 ประมาณ 55,000 ล้านบาท  ซึ่งหากไทยดำเนินการแก้ไขกฎหมายได้  กกท. จะดำเนินการขอให้ WADA พิจารณายกเลิกมาตรการลงโทษต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง การปลดล็อคเรื่องการชักธงชาติไทยให้ทันการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน” นาย ธนกร กล่าว