นิด้าโพล ชี้ ประชาชนไม่เห็นด้วย ลดโทษคดีสำคัญ คอร์รัปชัน ยาเสพติด อุกฉกรรจ์

นิด้าโพล ชี้ ประชาชนไม่เห็นด้วย ลดโทษคดีสำคัญ คอร์รัปชัน ยาเสพติด อุกฉกรรจ์

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ พบว่า ประชาชนไม่เห็นด้วย ลดโทษคดีสำคัญ ทุจริต คอร์รัปชัน ผลิต/นำเข้า/ส่งออก/จำหน่ายยาเสพติด และคดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ เช่น คดีฆ่าข่มขืน

วันที่ 19 ธ.ค. “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การลดโทษในคดีสำคัญ”

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการลดโทษให้กับนักโทษ คดีทุจริต คอร์รัปชัน พบว่า

 • ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.04 ระบุว่า ไม่ควรมีการลดโทษ
 • รองลงมา ร้อยละ 26.27 ระบุว่า ควรต้องได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของโทษ จึงจะมีสิทธิได้รับการลดโทษ
 • ร้อยละ 22.02 ระบุว่า ควรมีการลดโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
 • ร้อยละ 1.67 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการลดโทษให้กับนักโทษ คดีผลิต/นำเข้า/ส่งออก/จำหน่ายยาเสพติด พบว่า

 • ส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.03 ระบุว่า ไม่ควรมีการลดโทษ
 • รองลงมา ร้อยละ 12.76 ระบุว่า ควรต้องได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของโทษ จึงจะมีสิทธิได้รับการลดโทษ
 • ร้อยละ 12.53 ระบุว่า ควรมีการลดโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
 • ร้อยละ 0.68 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการลดโทษให้กับนักโทษ คดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ (เช่น คดีฆ่าข่มขืน) พบว่า

 • ส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.88 ระบุว่า ไม่ควรมีการลดโทษ
 • รองลงมา ร้อยละ 7.14 ระบุว่า ควรต้องได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของโทษ จึงจะมีสิทธิได้รับการลดโทษ
 • ร้อยละ 6.98 ระบุว่า ควรมีการลดโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

ความคิดเห็นของประชาชนต่ออำนาจการกำหนด/เลื่อนชั้นของนักโทษที่จะทำให้ได้รับการลดโทษต่างกัน พบว่า

 • ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.52 ระบุว่า ควรเป็นการพิจารณาร่วมกันกับองค์กรอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม เช่น อัยการ ศาล เป็นต้น
 • รองลงมาร้อยละ 21.79 ระบุว่า ควรเป็นอำนาจของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เหมือนในปัจจุบัน
 • ร้อยละ 14.43 ระบุว่า ไม่ควรมีการกำหนดชั้นของนักโทษอีกต่อไป และร้อยละ 9.26 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นิด้าโพล ชี้ ประชาชนไม่เห็นด้วย ลดโทษคดีสำคัญ คอร์รัปชัน ยาเสพติด อุกฉกรรจ์