ราชกิจจาฯ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่ง

ราชกิจจาฯ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่ง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แล้ว

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่ง ความว่า

ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งให้โอน นายรุ่งโรจน์ แจ่มพิทยากรณ์ ข้าราชการอัยการ ตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการสูงสุด ไปรับราชการเป็นข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่ง