โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 34 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 34 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน และในเวลาปกติ จำนวน 34 ราย

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินและในเวลาปกติ จำนวน 34 ราย ดังนี้

กองบัญชาการกองทัพไทย

1. พันเอก เอกสุวัชร์ คำภานนท์ เป็น พลตรี ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2561

2. จ่าสิบเอก พัฒชัย สุรีย์ เป็น พันโท ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 กองทัพบก

3. พันเอก ภาคิน เมธาเจตริน เป็น พลโท ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2559

4. พันเอก ธารพร สระทองลอย เป็น พลโท ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

5. พันเอก ประสิทธิ์ชัย อิ่มอักษร เป็น พลโท ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560

6. ร้อยโท เรวัฒน์ ดีทั่ว เป็น พลตรี ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562

7. ร้อยโท วัชระพงษ์ จันทรชาติ เป็น พลตรี ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

8. พันเอกหญิง ศศิธร รัตนราศรี เป็น พลตรีหญิง ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560

9. ร้อยโท ทิพากร สิทธิเสรีสุวรรณ เป็น พันเอก ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

10. พันตรี สุรพล ป้อมกฤษณ์ เป็น พันโท ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2561

11. จ่าสิบเอก เพียน ตะระแจ่ม เป็น พันโท ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

12. จ่าสิบเอก สมชาย ธนบัตร เป็น พันโท ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562

13. จ่าสิบเอก ประยงค์ หงษ์อุดร เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2559

14. จ่าสิบเอก ศุภศักดิ์ ศักดิ์ศรี เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

15. ร้อยโท สวัสดิ์ อินทรจันทร์ เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

16. จ่าสิบเอก ศิริศักดิ์ ใจหมั่น เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2560

17. ร้อยโท สุรัตน์ สุขโข เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561

18. จ่าสิบเอก เสกสันต์ หมานมุ้ย เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562

19. จ่าสิบเอก วิเชียร สิงห์ลา เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2560

20. จ่าสิบเอก เฉลิมชัย ศรีฟ้า เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2560

21. จ่าสิบเอก ทัศนะ ไล้รักษา เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561

22. สิบเอก ยุทธพงษ์ จันทร์ขอนแก่น เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

23. สิบเอก สุพล ศรีสุนาครัว เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559

24. สิบเอก รุ่งโรจน์ บุญทัน เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

25. สิบเอก ทรงยศ จันมณี เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

26. จ่าสิบเอก มิตรอารีย์ อิ่มใจ เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 กองทัพเรือ

27. พลเรือโท เบญญา บุญส่ง เป็น พลเรือเอก ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2561

28. เรือโท สันติ ชมไม้ เป็น นาวาโท ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562

29. จ่าเอก บุรินทร์ เรืองทอง เป็น เรือตรี ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559

30. จ่าเอก ดลนัย พรมใจ เป็น เรือตรี ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

31. จ่าเอก ไตรภพ ประเสริฐศรี เป็น เรือตรี ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กองทัพอากาศ

32. นาวาอากาศเอก จิรภัทร์ ปี่ทอง เป็น พลอากาศตรี ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2562

33. พันจ่าอากาศเอก ยุทธพล เพิ่มพูน เป็น เรืออากาศโท ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561

34. พันจ่าอากาศเอก นิคม คำพรรณ์ เป็น เรืออากาศโท ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี