เปิดระเบียบ กทม.ว่าด้วยเงินรายได้จากค่าโดยสาร "รถไฟฟ้าสายสีเขียว"

เปิดระเบียบ กทม.ว่าด้วยเงินรายได้จากค่าโดยสาร "รถไฟฟ้าสายสีเขียว"

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบ กทม.ว่าด้วยเงินรายได้จากค่าโดยสาร "รถไฟฟ้าสายสีเขียว" ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ "ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินรายได้จากค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ พ.ศ. 2564" มีเนื้อหาระบุว่า 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินรายได้จากค่าโดยสารของโครงการ ระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 ข้อ 34 (2) และข้อ 47 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินรายได้จากค่าโดยสารของโครงการ ระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียว ช่วงหมอชิต -สะพานใหม่ -คูคต และช่วงแบริ่ง -สมุทรปราการ พ.ศ. 2564” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วใน ระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “โครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียว” หมายความว่า โครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคตและช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ “เงินรายได้จากค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียว” หมายความว่า เงินที่สำนักการจราจรและขนส่งได้รับจากค่าบริการประเภทค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่งมวลชน สายสีเขียวรวมถึงดอกผลที่เกิดจากการน าส่งรายได้จากค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่งมวลชน สายสีเขียวล่าช้า

นอกจากนี้ ใน "หมวดที่ 2" มีการระบุเกี่ยวกับการจ่ายเงิน ดังนี้ 

ข้อ 11  เงินรายได้จากค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวให้นำไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

(2) ค่าใช้จ่ายการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงรวมทั้งดอกเบี้ย

(3) ค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบการเดินรถรวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการกู้เงิน

(4) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียว ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ทำให้การชำระค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามลำดับตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของปลัดกรุงเทพมหานครในการอนุมัติเปลี่ยนแปลง

ข้อ 12 ให้สำนักการจราจรและขนส่งจัดให้มีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบหมายสามารถ เบิกเงินจากบัญชีธนาคารตามข้อ 6 เพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ โดยสำนักการจราจร และขนส่ง ต้องควบคุมดูแลการจ่ายเงินของผู้รับมอบหมายให้ดำเนินการโดยถูกต้อง

ข้อ 13 ในวันสิ้นเดือน ผู้รับมอบหมายต้องรวบรวมยอดรายได้จากค่าโดยสารของโครงการ ระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวและยอดค่าใช้จ่ายประจำเดือน โดยผู้รับมอบหมายมีหน้าที่นำเงินรายได้ จากค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวจากบัญชีธนาคารตามข้อ 6 มาจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายประจำเดือนตามข้อ 11 ในกรณี (1) รายรับน้อยกว่ารายจ่าย ผู้รับมอบหมายจะต้องมีหนังสือแจ้งสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อดำเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

(2) รายรับมากกว่ารายจ่าย หลังจากผู้รับมอบหมายจ่ายรายจ่ายประจำเดือนแล้วสำนักการจราจร และขนส่งมีหน้าที่นำส่งรายรับสุทธิประจำเดือนให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยผู้รับมอบหมายมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายของค่าใช้จ่ายตามข้อ 11 และนำส่งกรมสรรพากรพร้อมรายงานภาระภาษีให้สำนักการจราจรและขนส่งทราบ

ข้อ 14 ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน ผู้รับมอบหมายต้องจัดท ารายงานการจ่ายเงินพร้อมทั้งหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งให้ส านักการจราจรและขนส่งทันที โดยสำนักการจราจรและขนส่ง ต้องดำเนินการตรวจสอบให้มีการดำ เนินการโดยถูกต้องครบถ้วน

เปิดระเบียบ กทม.ว่าด้วยเงินรายได้จากค่าโดยสาร "รถไฟฟ้าสายสีเขียว"