โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 16 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 16 ราย

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 16 ราย

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่พิการทุพพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในเวลาเหตุฉุกเฉิน จำนวน 16 ราย ดังนี้

กองทัพบก

1. พันเอก บุญชัย บุญวิสุทธิ์ เป็น พลโท ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

2. พันตรี วีระ ชัชวาลย์ เป็น พลโท ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560

3. จ่าสิบเอก วีรศักดิ์ แสนชมภู เป็น พลตรี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

4. พันตรี กฤตย มีบุญ เป็น พลตรี ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561

5. ร้อยโท ประยงค์ อั้นเท่ห์ เป็น พลตรี ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562

6. จ่าสิบโท พิทักษ์ ศักดิ์สองเมือง เป็น พันเอก ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

7. ร้อยตรี ราชเดช กาวิน เป็น พันเอก ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

8. จ่าสิบโท ศาสตราวุฒิ ครุฑพันธ์ เป็น พันเอก ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2562

9. จ่าสิบเอก สถิตย์ เบ้าแก้ว เป็น พันเอก ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563

10. จ่าสิบเอก ขวัญชัย ดีด้วยชาติ เป็น พันเอก ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

11. จ่าสิบเอก วีรยุทธ วีระสายันต์ เป็น พันโท ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

12. จ่าสิบเอก ชาตรี สุมาโท เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2559

13. สิบโท ศิโรตม์ ธูปสว่าง เป็น ร้อยเอก ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2560

14. สิบเอก วชิรศักดิ์ พินิจภาสกร เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560

กองทัพเรือ

15. เรือโท วิรัตน์ การะเกตุ เป็น นาวาตรี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

16. พันจ่าเอก กรวรินท์พัฒน์ แพงเจริญ เป็น นาวาตรี ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี