'ประวิตร'นำถก'ปคม.'พบแนวโน้มในประเทศไทย'ค้ามนุษย์ออนไลน์'เพิ่มสูงขึ้น

'ประวิตร'นำถก'ปคม.'พบแนวโน้มในประเทศไทย'ค้ามนุษย์ออนไลน์'เพิ่มสูงขึ้น

"ประวิตร" นำถก "ปคม." พบ แนวโน้มในประเทศ "ค้ามนุษย์" รูปแบบออนไลน์สูงขึ้น เห็นชอบแผนขับเคลื่อน ปี64-65 ดำเนินการ 3 ด้าน ตั้งอนุฯร่วมไทย-สหรัฐฯ หวัง เร่งรัดให้เป็นรูปธรรม บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด

พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ครั้งที่ 3/2564 โดยมี พล..อนุพงษ์ เผ่าจินดารมว.มหาดไทย และนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Conference

โดยที่ประชุมได้รับทราบ รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยมีข้อสังเกตดังนี้ 1.แนวโน้มสถานการณ์การค้ามนุษย์ในรูปแบบออนไลน์และแรงงานบังคับเพิ่มสูงขึ้น

2.การจำกัดการเคลื่อนที่และการสื่อสารของผู้เสียหายที่ถูกบังคับกักตัวในสถานคุ้มครองของรัฐควรมีการวิเคราะห์ผู้เสียหายเป็นรายบุคคล

3.การคัดกรองคดียังประสบปัญหาความชัดเจน ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และ 4.การขาดแคลนล่ามผู้เชี่ยวชาญ ควรยกระดับการแก้ปัญหาร่วมกัน  และรับทราบ TIP Report ประจำปี64 ของสหรัฐ ซึ่งปีนี้ปรับระดับประเทศไทยจากระดับ 2 (Tier 2)ไปอยู่ในระดับ 2 ที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) โดยสหรัฐอเมริกา ได้เห็นถึงความพยายาม อย่างมีนัยสำคัญของไทย พร้อมให้ข้อแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ให้บรรลุเป้าหมาย ต่อไป

จากนั้นที่ประชุมได้เห็นชอบ แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 64-65 และโครงการสำคัญ (Flagship) เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ใน 3 ด้านได้แก่

1.ด้านดำเนินคดี ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) รับผิดชอบ

2.ด้านคุ้มครองช่วยเหลือ ให้ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ รับผิดชอบ

และ 3.ด้านป้องกัน ให้กระทรวงแรงงานรับผิดชอบ

นอกจากนั้น ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ไทย-สหรัฐฯ โดยฝ่ายไทยมีพล...ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ เป็นประธาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ

จากนั้น ได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ต่อเนื่องกัน โดยที่ประชุมได้เห็นชอบ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมอบให้ พล...ธรรมศักดิ์ เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นที่ยอมรับ และยกระดับสู่มาตรฐานสากล ยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางและแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกมิติ

พล..ประวิตร ยังได้กำชับ คณะอนุกรรมการฯ ชุดใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการต่อต้านการค้ามนุษย์ จะต้องเร่งรัดดำเนินงานให้เห็นผล เป็นรูปธรรม เพื่อแสดงความจริงใจ ต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย และต้องบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม เด็ดขาดให้มากขึ้น และยังให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ให้มุ่งมั่นทุ่มเท ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงหลักสิทธิมนุษยชน เป็นสำคัญ