'ผบ.ตร.' เซ็นหนังสือคำสั่งตั้ง 'ศูนย์ปราบปรามการฟอกเงิน'

'ผบ.ตร.' เซ็นหนังสือคำสั่งตั้ง 'ศูนย์ปราบปรามการฟอกเงิน'

ผบ.ตร. ตั้ง 'พล.ต.ท.สุรพล' เป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ศปปง.ตร.

29 มี.ค. 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีหนังสือคำสั่ง ตร. 137/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม เรื่องศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปปง.ตร. ) เนื่องจากในปัจจุบันผู้ประกอบอาชญากรรม ซึ่งกระทำความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้น มากระทำการในรูปแบบต่างๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก โดยมีวิธีการหลากหลายรูปแบบมีความสลับซับซ้อน ทำให้ยากแก่การปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเหล่านั้น

 ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านความมั่นคงจากภัยคุกคามอาชญากรรมเกี่ยวกับการฟอกเงินอันเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ และตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งเสริม และสนับสนุนให้การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการฟอกเงินมีการบูรณาการและการประสานงานในการส่งเสริมการปฏิบัติให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามมาตรา 11 (4) และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงให้จัดตั้ง“ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” เรียกชื่อโดยย่อว่า“ ศปปง.ตร”

 โดยมีส่วนประกอบส่วนต่างๆ ดังนี้ 1.ส่วนบังคับบัญชา 2.ส่วนอำนวยการ 3.ส่วนปฏิบัติการ 3.1 ส่วนปฏิบัติการส่วนกลาง 3.2 ส่วนปฏิบัติการส่วนพื้นที่ 4.ส่วนสนับสนุน 4.1 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 4.2 หน่วยงานนอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5.โครงสร้างศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปปง.ตร. ) 6.สถานที่ตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปปง.ตร. ) ตั้งอยู่ที่อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330 หมายเลขโทรศัพท์ 022051503-4

 

7.มอบหมายให้ พล.ต.ท.สุรพล อยู่นุช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปปง.ตร. ) และมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

7.1 มีอำนาจออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมาปฏิบัติหน้าที่ในคณะทำงานด้านต่างๆ อนุมัติยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกส่วนงานตามโครงสร้างของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานในทุกส่วนงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือข้าราชการตำรวจรายอื่นที่ได้รับมอบหมายภารกิจจากผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างสำนักเบิกเงินเดือนได้

 

7.2 เป็นผู้รับผิดชอบบริหารควบคุมกำกับดูแลสั่งการการบริหารราชการการดำเนินการและกำหนดมาตรการแนวทางหรือการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

7.3 เป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนผู้รับผิดชอบทำการสืบสวนสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ (ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอให้เจ้าพนักงานตำรวจเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542)

 

7.4 บริหารควบคุมกำกับดูแลสั่งการเร่งรัดการสืบสวนสอบสวนตลอดจนติดตามตรวจสอบและประเมินผลการยึดอายัดทรัพย์สินและการดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้และให้มีอำนาจสั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตามที่เห็นสมควร

 

7.5 ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

7.6 ให้คำปรึกษาและเสนอแนะความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามภารกิจของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติแก่ผู้บังคับบัญชา

 

7.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

 

7.8 ในกรณีผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ให้รองผู้อำนวยการ หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการกำกับการบริหารราชการ รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปตามลำดับดังนี้

3.8.1 พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

3.8.2 พล.ต.ท.ชวลิต แสวงพืชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

3.8.3 พล.ต.ท.สมชาย พัชรอินโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง

8.การบริหารงบประมาณและการเงินในการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ใช้งบประมาณดังนี้ 8.1 งบประมาณปกติของหน่วยปฏิบัติหรืองบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 8.2 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือภาคเอกชนให้กองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นหน่วยรับงบประมาณของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยให้ผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบริหารพัสดุและการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามกฎหมายกฎและระเบียบของทางราชการแล้วแต่กรณี 

9.การอนุมัติเดินทางไปราชการและการอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วแต่กรณีตามความจำเป็นและเหมาะสม

 

 

10.เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนักวิชาการและหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งภาครัฐและเอกชนมาให้คำปรึกษาแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการตามภารกิจของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

11.มอบหมายสั่งการให้ข้าราชการตำรวจมาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนหรือฝ่ายต่างๆ ประจำศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมจากหน้าที่ปกติอีกหน้าที่หนึ่งนอกเหนือจากหน้าที่ปกติโดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิมทั้งนี้การสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการดังกล่าวให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 0009.232/ว42 ลงวันที่ 1 ต.ค.2563 เรื่องข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและช่วยราชการนอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 0009.232/ว16 ลงวันที่ 12 มิ.ย.2563 กรณีข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนไปปฏิบัติราชการต่างๆ และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 

ทั้งนี้ หากมีกรณีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการในภารกิจของศูนย์ปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้ให้ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศปปง.ตร.) เสนอขออนุมัติต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกรณีไปทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้