ไม่ไป ‘เลือกตั้งเทศบาล’ 28 มี.ค.64 เปิด 2 ช่องทางรักษาสิทธิ

ไม่ไป ‘เลือกตั้งเทศบาล’ 28 มี.ค.64 เปิด 2 ช่องทางรักษาสิทธิ

ไม่ไปใช้สิทธิ "เลือกตั้งเทศบาล” ต้องรู้! ด้วย 2 ช่องทางการรักษาสิทธิ เพื่อไม่ให้เราถูกจำกัดสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอื่นๆ หากไม่ได้ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในครั้งนี้

นับถอยหลังก่อนถึงวันเลือกตั้งเทศบาลในวันที่ 28 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกตได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ของ กกต. (อ่าน เลือกตั้งเทศบาล’ 28 มีนาคมนี้ เปิดวิธีเช็คสิทธิ์ทำอย่างไรได้บ้าง?) และส่งเอกสารแจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปเลือกตั้งเลือกตั้งเทศบาลวันอาทิตย์ที่ 2มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 เช่นเดียวกับการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ ที่ การเลือกตั้งนี้ ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่มีเลือกตั้งนอกเขต

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิได้ในวันดังกล่าว ทาง กกตได้กำหนดให้ยื่นแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจได้ภายใน 7 วันก่อนหน้า หรือ 7 วันหลังจากวันเลือกตั้ง 

คือ ระหว่างวันที่ 21-27 มีนาคม 2564 (7วันก่อน) และ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม -4 เมษายน 2564 (7 วันหลัง) โดยการยื่นในครั้งนี้เพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอื่นๆ ได้

หากไม่ไปเลือกตั้งเทศบาลจะถูกจำกัดสิทธิ์อะไรบ้าง?

1. ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็น .. หรือ .. หรือ .. หรือสมัครรับเลือกเป็น ..

2. ไม่สามารถสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

3. ไม่สามารถเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน .. หรือ ..

4. ไม่สามารถดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

5. ไม่สามารถดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

โดยการถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ​:

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ชวนทบทวน 2 ช่องทางในการ "ยื่นเอกสารแจ้งไม่ไปใช้สิทธิ" เลือกตั้งเทศบาล 28 มีนาคม 2564 ดังนี้

   

  • ช่องทางที่ 1 : ยื่นเอกสารด้วยตนเอง

1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเทศบาล ที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้โดย คลิกที่นี่

2. เมื่อดาวน์โหลดเอกสารมาแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อมา คือ การกรอกข้อมูล โดย

  • กรอกข้อมูลแค่หน้าแรก ที่ระบุว่า ด้านหน้า ในส่วนที่ 1 ที่เป็นชื่อที่อยู่ และ เหตุผล
  • ส่วนที่ 2 ที่เป็นที่อยู่ของท่านเพื่อส่งจดหมายตอบรับผลการพิจารณา (ในส่วนด้านหลังไม่ต้องกรอก แต่ต้องยื่น-ส่ง กับเจ้าหน้าที่ด้วย)
  • จากนั้นแนบสำเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
  • ขั้นตอนสุดท้าย การยื่นเอกสาร (2 วิธีตามข้อ3)

3. การยื่นเอกสารครั้งนี้ สามารถทำได้ 2 ทางคือ

  • นำเอกสารไปแจ้งต่อนายอำเภอ โดยสามารถนำไปแจ้งได้ทั้งตัวเอง ให้คนอื่นไปยื่นแทน
  • ส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ ส่งที่อยู่ถึงนายทะเบียนอำเภอ โดยนกรณีแจ้งทางไปรษณีย์ ให้นับตามวันที่แสตมป์หน้าซองจดหมาย

เพียงเท่านี้ เราก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ หรือจำกัดสิทธิทางการเมืองต่างๆ หากไม่ได้ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งเทศบาล 28 มีนาคม 2564 นี้ 

   

  • ช่องทางที่ 2 ยื่นผ่านทางเว็บไซต์

ช่องทางพิเศษสำหรับการเลือกตั้งเทศบาลครั้งนี้คือ กกต. ได้เพิ่มช่องทางสำหรับผู้ไม่สามารถเดินทางไปใช้ได้ โดยให้ยื่นผ่านทางเว็บไซต์ > คลิกที่นี่ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

ทั้งนี้ โดยระบบเปิดให้กรอกข้อมูล ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาโดยมีข้อมูลที่จะต้องกรอก ดังนี้ 

1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
2. รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
3. ชื่อภาษาไทย (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ)
4. นามสกุลภาษาไทย
5. วัน-เดือน-ปีเกิด ที่ปรากฏในบัตรประชาชน

161658676594

นอกจากนี้ยังมีช่องทาง www.ect.go.th แอพพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์" โดยกรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน