'กกต.' เตือน 9 ข้อควรระวัง 'เลือกตั้งเทศบาล' 28 มี.ค.นี้

'กกต.' เตือน 9 ข้อควรระวัง 'เลือกตั้งเทศบาล' 28 มี.ค.นี้

โค้งสุดท้าย! กกต.เตือน 9 ข้อควรระวัง "เลือกตั้งเทศบาล" 28 มี.ค.นี้

วันที่ 24 มี.. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ออกเอกสารข้อพึงระวังกระทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและเป็นไปตามกฎหมาย ดังนี้

ข้อพึงระวังหลังเวลา 18.00 . ในวันที่ 27 มีนาคม 2564

1.ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 18.00 .ของวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 จนถึงเวลา 18.00 . ของวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

2.ห้ามผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา18.00 . ของวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง (24.00 . ของวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564)

ข้อพึงระวังในวันเลือกตั้ง 28 มีนาคม 2564 

1.ห้ามผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนน ในคูหาเลือกตั้ง

2.ห้ามผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทำด้วยประการใดๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้

3.ห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

4.ห้ามผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจาก กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียง

5.ห้ามผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียง

6.ห้ามผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ

7.ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใดโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ที่เลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง ที่เลือกตั้งภายในกำหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้

8.ห้ามผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดจากความจริง หรือกระทำการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง

9.ห้ามผู้สมัครจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้ง หรือนำกลับจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าจ้าง

กกต.จึงขอย้ำเตือนให้ระมัดระวังอย่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และหากพบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง สามารถแจ้งเบาะแสได้ทางแอปพลิคชัน "ตาสับปะรด" หรือแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 8860 , 0 2141 8579 และ 0 2141 8858 หรือศูนย์บริการข้อมูลสายด่วนเลือกตั้ง 1444