'ผบ.ทอ.' ส่ง 'ทหารเกณฑ์ปลดประจำการ' 1,241 นาย กลับภูมิลำเนา

'ผบ.ทอ.' ส่ง 'ทหารเกณฑ์ปลดประจำการ' 1,241 นาย กลับภูมิลำเนา

"ผบ.ทอ." ส่ง "ทหารเกณฑ์ปลดประจำการ" 1,241 นาย กลับภูมิลำเนา ขอนำประสบการณ์กลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ขอบคุณที่มารับใช้ชาติ

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ส่งทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ซึ่งได้รับราชการมาครบตามระยะเวลาที่กำหนด และปลดเป็นทหารกองหนุน จำนวน 1,241 คน โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศร่วมพิธี ในจำนวนนี้มีทหารที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 165 คน กองทัพอากาศจึงจัดรถโดยสารจากกรมขนส่งทหารอากาศ รับ-ส่ง ทหารกองประจำการเหล่านี้กลับภูมิลำเนา

แบ่งเป็น 5 เส้นทาง ได้แก่  1.สระบุรี นครราชสีมา 2.ชัยภูมิ มหาสารคาม 3.สุรินทร์ ศรีสะเกษ  4.บุรีรัมย์ และ 5.สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี พร้อมทั้งยังได้จัดถุงบรรเทาทุกข์ ซึ่งประกอบด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมอบให้แก่ทหารกองประจำการทุกคน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

158823580814

พล.อ.อ.มานัต ให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการที่เข้าร่วมพิธีว่า ตลอดระยะเวลาที่ทุกคนได้เข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการในกองทัพอากาศจนครบวาระปลดประจำการ พ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการไปเป็นทหารกองหนุน นับว่าเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองที่ได้เสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อมารับใช้ประเทศชาติ ซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่ทุกคนได้รับการฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเข้มแข็ง และความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนได้รับการฝึกวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ

รวมทั้งดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติ แม้ว่าทุกคนจะปลดประจำการไปแล้ว แต่ภาระหน้าที่ของทุกคนจะต้องเป็นทหารกองหนุน โดยพร้อมที่จะกลับมารับใช้ประเทศชาติในยามที่ชาติบ้านเมืองอยู่ในภาวะคับขัน และขอให้ทุกคนจงนำเอาสิ่งที่ดีที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว อีกทั้งขอให้ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป

158823582378

“แม้ว่าทุกคนจะปลดประจำการไปแล้ว แต่ภาระหน้าที่ของทุกคนจะต้องเป็นทหารกองหนุน โดยพร้อมจะกลับมารับใช้ประเทศชาติในยามที่ชาติบ้านเมืองอยู่ในภาวะคับขัน และขอให้ทุกคนจงนำเอาสิ่งที่ดีที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว ขอให้ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมของประเทศชาติสืบไป ในฐานะผู้บัญชาการทหารอากาศ ขอให้พวกเราจงรักสีเทาเพราะเลือดของเราคือสีเทา เราต้องรักกัน รักผู้บังคับบัญชาและเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมรุ่น ต้องตระหนักสิ่งนี้แม้ปลดประจำการไปแล้ว นี่คือสิ่งสำคัญในความเป็นทหาร ที่เป็นแล้วเป็นไปตลอดชีวิต หน้าที่ของลูกผู้ชายคือการรักษาสัตย์ และทุกคนจะเป็นชายไทยที่สมบูรณ์” ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าว