ราชกิจจาฯ เผยประกาศข่าวกรอง สั่งหน่วยงานข่าวพลเรือน-ทหาร ส่งข้อมูลภัยคุกคามสถาบันฯ-ไซเบอร์

ราชกิจจาฯ เผยประกาศข่าวกรอง สั่งหน่วยงานข่าวพลเรือน-ทหาร ส่งข้อมูลภัยคุกคามสถาบันฯ-ไซเบอร์

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดส่งสำเนารายงานข่าวกรองต่อสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2563 สั่งหน่วยงานข่าวพลเรือน-ทหาร ส่งข้อมูลภัยคุกคามสถาบันฯ-ไซเบอร์

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดส่งสำเนารายงานข่าวกรองต่อสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ลงนามโดย นายอนุกูล เจิมมงคล ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีประเด็นที่น่าสนใจ โดยสั่งการให้หน่วยข่าวกรองตั้งแต่ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล, ศูนย์รักษาความปลอดภัยกรมข่าวทหาร กรมข่าวทหารบก กรมข่าวทหารเรือ กรมข่าวทหารอากาศ สำนักการข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หน่วยข่าวกรองทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาคมข่าวกรอง ตามที่ผู้อำนวยการข่าวข่าวกรองประกาศกำหนด

โดยกำหนดให้หัวหน้าหน่วยข่าวกรองของแต่ละหน่วยจัดส่งสำเนารายงานข่าวกรองต่อสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ซึ่งรายงานข่าวกรองที่ต้องส่งมาที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีดังนี้ 1.ภัยคุกคามต่อสถาบันหลักของชาติ 2.ภัยคุกคามการก่อการร้าย 3.ภัยคุกคามข้ามชาติและอาชญากรรมข้ามชาติ 4.ภัยคุกคามจากรัฐต่างชาติ

5.ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ 6.ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 7.การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8.การเตรียมความพร้อมแห่งชาติและภัยพิบัติระดับชาติ 9. รายงานข่าวกรองอื่นตามที่ผู้อำนวยการประกาศกำหนด ทั้งนี้ กำหนดเวลาจัดส่ง ให้จัดส่งหลังจากรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือภายในไม่เกินเจ็ดวัน นับตั้งแต่ได้จัดทำรายงานข่าวกรองนั้น