ตั้ง 'พล.อ.วัลลภ' หน.พูดคุยสันติสุขฯ ทันทีหลังเกษียณ

ตั้ง 'พล.อ.วัลลภ' หน.พูดคุยสันติสุขฯ ทันทีหลังเกษียณ

"รองนายกฯประวิตร" นั่งหัวโต๊ะถกบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคง "เลขาฯสมช." เกษียณก.ย.นี้ ก่อนรับไม้ต่อ นั่ง "หน.พูดคุยสันติสุขฯ"

ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อพิจารณาร่างแผนบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง พ.ศ.2562-2565 ซึ่งร่างแผนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านความมั่นคง พัฒนาระบบข้อมูลฐานวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อป้องกันภัยคุกคามและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งให้มีการจัดการข้อมูลด้านความมั่นคงที่ทันสมัย ถูกต้อง และสมบูรณ์ สามารถสนับสนุนกลไกการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงในระดับชาติ

ทั้งนี้ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสมช. กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการได้รับทราบความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบความเชื่อมโยงข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเพื่อจัดตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 รวมทั้งได้พิจารณาร่างแผนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง (พ.ศ.2562 - 2565) ซึ่ง สมช. ได้จัดทำในกรอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง ที่ให้ความสำคัญกับการจัดระบบข้อมูลด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนฯ ดังกล่าว และมอบให้ สมช. นำเสนอต่อที่ประชุมสมช.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานต่อไป

“ขอขอบคุณ เนื่องจากในวันที่ 30 กันยายนนี้ ผมจะเกษียณอายุราชการ ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้ร่วมทำงานกันมาตลอด 2 ปี ที่ผมทำหน้าที่ และหลังจากเกษียณนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผมเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะรับตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม โดยการทำงานจะต้องรอบคอบและรัดกุม ส่วนรายละเอียดการพูดคุยนั้น ขอให้ตนรับตำแหน่งก่อนแล้วจะชี้แจง อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่าเรื่องการพูดคุยสันติสุขเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะทำต่อเนื่อง โดยฝั่งมาเลเซียก็ยังไม่เปลี่ยนคณะพูดคุย ยังเหมือนเดิม” พล.อ.วัลลภ กล่าว