กรมบังคับคดีลง MOU ประกันสังคม เชื่อมข้อมูลกับศาล

กรมบังคับคดีลง MOU ประกันสังคม เชื่อมข้อมูลกับศาล

กรมบังคับคดี และสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล บุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลาย

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.62 กรมบังคับคดีและสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลาย โดยมีนางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองอธิบดีกรมบังคับคดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี และนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล
บุคคลล้มละลายที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลาย ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารกรมบังคับคดี

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองอธิบดีกรมบังคับคดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า การร่วมมือกันระหว่างกรมบังคับคดีและสำนักงานประกันสังคม ในครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมและกรมบังคับคดีเล็งเห็นความสำคัญของข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลาย อันถือเป็นข้อมูลสาธารณะที่สามารถเปิดเผยได้อันสืบเนื่องมาจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ปัจจุบันกรมบังคับคดีได้เผยแพร่ข้อมูลของบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลายให้ประชาชนทั่วไปทำการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี เนื่องจากบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือพิพากษาให้ล้มละลาย บุคคลเหล่านั้นจะไม่มีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินของตนเอง เพราะอำนาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินย่อมตกอยู่แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แต่วิธีการดังกล่าวยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการ และการทำงานของภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทั้ง 2 หน่วยงานให้เกิดความรวดเร็ว สมบูรณ์ ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยสำนักงานประกันสังคมจะนำข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลายที่อยู่ในขั้นตอนการติดตามเร่งรัดหนี้ การอุทธรณ์ การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง การดำเนินคดี และการดำเนินการอื่นใด ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคม มาตรวจสอบยืนยันกับข้อมูลในฐานข้อมูลของกรมบังคับคดี เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความสามารถในการดำเนินการต่าง ๆ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมเป็นไปตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ การเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายเป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานและผู้รับบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด