ครม.ตั้ง ‘สรพงศ์ ชาตรี’ นั่งกรรมการบอร์ดส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

ครม.ตั้ง ‘สรพงศ์ ชาตรี’ นั่งกรรมการบอร์ดส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

ครม. แต่งตั้ง “สรพงศ์ ชาตรี” นั่งเก้าอี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบอร์ดส่งเสริมศิลปะ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายกรีพงศ์ เทียมเศวต หรือ สรพงศ์ ชาตรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) ปี 2551 เพื่อแทนนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯสาขาภาพยนตร์

ดังนั้น วธ. โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) จึงนำเสนอแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่าง ตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ.2551 ที่กำหนดไว้ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยคณะหนึ่ง ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ อธิบดีกรมศิลปากร และผู้ทรงคุณวุฒิ โดย ครม. มีอำนาจแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะร่วมสมัย 8 คนและนักวิชาการด้านศิลปะร่วมสมัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 4 คนเป็นกรรมการ โดยให้ผู้อำนวยการ สศร. เป็นกรรมการและเลขานุการ