พระราชทานเครื่องราชฯดิเรกคุณาภรณ์ 8,667 ราย

พระราชทานเครื่องราชฯดิเรกคุณาภรณ์ 8,667 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ดิเรกคุณาภรณ์ 8,667 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจําปี ๒๕๖๐

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๘,๖๖๗ ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

คลิกอ่านรายละเอียด