โปรดเกล้าฯ5รองปลัดกระทรวง-2อธิบดี สังกัดแรงงาน-อุตสาหกรรม

โปรดเกล้าฯ5รองปลัดกระทรวง-2อธิบดี สังกัดแรงงาน-อุตสาหกรรม

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ5รองปลัดกระทรวง และ2อธิบดี สังกัดแรงงาน-อุตสาหกรรม

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 27 กันยายน 2560 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ของกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้
1. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2. นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
3. นายณัฐพล รังสิตพล พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
5. นายอภิจิณ โชติกเสถียร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

6. นายสุทธิ สุโกศล พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
7. นางเพชรรัตน์ สินอวย พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
8. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
9. นายสมเกียรติ บุญทอง พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตร