โปรดเกล้าฯ รายชื่อ 5 ปปช.ชุดใหม่แล้ว

โปรดเกล้าฯ รายชื่อ 5 ปปช.ชุดใหม่แล้ว

ในหลวงฯทรงโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศรายชื่อ 5 ป.ป.ช.ชุดใหม่แล้ว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ความเห็นชอบ ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำนวนห้าคน เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แทนตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ว่างลง และบุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทั้งห้าคนร่วมกับกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ที่ยังคงอยู่ในวาระการดำรงตำแหน่งอีกสี่คนได้ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๒๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธาน กรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

1. พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ เป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2. นายวิทยา อาคมพิทักษ์ เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 3. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 4. นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 5. พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นปีที่ ๗๐ รัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ