พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล เป็น'พล.ต.ต.'76ราย

พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล เป็น'พล.ต.ต.'76ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล เป็น "พล.ต.ต." จำนวน 76 ราย ดังนี้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (25พ.ย.) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตํารวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จํานวน ๗๖ ราย ดังนี้
๑. พันตํารวจเอก กมล เหรียญราชา เป็น พลตํารวจตรี
๒. พันตํารวจเอก กรไชย คล้ายคลึง เป็น พลตํารวจตรี
๓. พันตํารวจเอก กัมปนาท โสภโณดร เป็น พลตํารวจตรี
๔. พันตํารวจเอก กําพล กุศลสถาพร เป็น พลตํารวจตรี
๕. พันตํารวจเอก กิติ กาญจนกิติ เป็น พลตํารวจตรี
๖. พันตํารวจเอก คม อมรปิยะกฤษฐ์ เป็น พลตํารวจตรี
๗. พันตํารวจเอก คํารณ บุญเลิศ เป็น พลตํารวจตรี
๘. พันตํารวจเอก โฆษิต ปิยเจริญ เป็น พลตํารวจตรี
๙. พันตํารวจเอก จักรพงษ์ ววิัฒน์วานิช เป็น พลตํารวจตรี
๑๐. พันตํารวจเอก เจษฎา ใยสุ่น เป็น พลตํารวจตรี
๑๑. พันตํารวจเอก ฉลองเกียรติ โรจน์ปัญญาคุปต์ เป็น พลตํารวจตรี
๑๒. พันตํารวจเอก ฉัตรวรรษ แสงเพชร เป็น พลตํารวจตรี
๑๓. พันตํารวจเอก เฉลิมชัย สุริยะมณี เป็น พลตํารวจตรี
๑๔. พันตํารวจเอก ชโยดม จินตวิโรจน์ เป็น พลตํารวจตรี
๑๕. พันตํารวจเอก ชัยยันต์ เบญจาทิกุล เป็น พลตํารวจตรี
๑๖. พันตํารวจเอก ชัยศักดิ์ เอื้อกฤดาธิการ เป็น พลตํารวจตรี
๑๗. พันตํารวจเอก ชาติชาย วัฒนสุขชัย เป็น พลตํารวจตรี
๑๘. พันตํารวจเอก ชินรัตน์ ฤทธาคณานนท์ เป็น พลตํารวจตรี
๑๙. พันตํารวจเอก ชูชาติ น้อยคนดี เป็น พลตํารวจตรี
๒๐. พันตํารวจเอก ณฐพล แสวงกิจ เป็น พลตํารวจตรี
๒๑. พันตํารวจเอก ถาวร ขาวสอาด เป็น พลตํารวจตรี
๒๒. พันตํารวจเอก ธนันทร์กิตติ์ บุณยสิงห์ เป็น พลตํารวจตรี
๒๓. พันตํารวจเอก ธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค เป็น พลตํารวจตรี
๒๔. พันตํารวจเอก ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์ เป็น พลตํารวจตรี
๒๕. พันตํารวจเอก ธีระพล ทิพย์เจริญ เป็น พลตํารวจตรี
๒๖. พันตํารวจเอก นิตินันท์ เพชรบรม เป็น พลตํารวจตรี
๒๗. พันตํารวจเอก บรรลือ ชูเวทย์ เป็น พลตํารวจตรี

๒๘. พันตํารวจเอก บุรี รัตนสุวรรณ เป็น พลตํารวจตรี
๒๙. พันตํารวจเอก ประเสริฐ พัฒนาดี เป็น พลตํารวจตรี
๓๐. พันตํารวจเอก ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ เป็น พลตํารวจตรี
๓๑. พันตํารวจเอก พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ เป็น พลตํารวจตรี
๓๒. พันตํารวจเอก พลพิพัฒน์ สมบูรณ์สูข เป็น พลตํารวจตรี
๓๓. พันตํารวจเอก พัชระ จันทบาล เป็น พลตํารวจตรี
๓๔. พันตํารวจเอก พัฒนินท์ นพจินดา เป็น พลตํารวจตรี
๓๕. พันตํารวจเอก พีระชัย ดํารงค์วานิช เป็น พลตํารวจตรี
๓๖. พันตํารวจเอก พีระพล ตรีเพ็ชร์ เป็น พลตํารวจตรี
๓๗. พันตํารวจเอก ภควุฒิ โสมาบุตร เป็น พลตํารวจตรี
๓๘. พันตํารวจเอก ภัทรพงษ์ ดิษยรักษ์ เป็น พลตํารวจตรี
๓๙. พันตํารวจเอก ภัสรวินทร์ พงศ์ภิภัทรภาคิน เป็น พลตํารวจตรี
๔๐. พันตํารวจเอก ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม เป็น พลตํารวจตรี
๔๑. พันตํารวจเอก ภาดล ประภานนท์ เป็น พลตํารวจตรี
๔๒. พันตํารวจเอก ภิเศก แพทย์ดี เป็น พลตํารวจตรี
๔๓. พันตํารวจเอก มนต์ชัย เรืองจรัส เป็น พลตํารวจตรี
๔๔. พันตํารวจเอก มนัส ศิกษมัต เป็น พลตํารวจตรี
๔๕. พันตํารวจเอก ยรรยง เวชโอสถ เป็น พลตํารวจตรี
๔๖. พันตํารวจเอก ยุทธชัย พัวประเสริฐ เป็น พลตํารวจตรี
๔๗. พันตํารวจเอก เล็ก สังข์ดิษฐ์ เป็น พลตํารวจตรี
๔๘. พันตํารวจเอก วณัฐ อรรถกวิน เป็น พลตํารวจตรี
๔๙. พันตํารวจเอก วรพงษ์ ทองไพบูลย์ เป็น พลตํารวจตรี
๕๐. พันตํารวจเอก วรวิทย์ ปานปรุง เป็น พลตํารวจตรี
๕๑. พันตํารวจเอก วัชรพงศ์ ดํารงค์ศรี เป็น พลตํารวจตรี
๕๒. พันตํารวจเอก วันไชย เอกพรพิชญ์ เป็น พลตํารวจตรี
๕๓. พันตํารวจเอก วิบูลย์ สีสุข เป็น พลตํารวจตรี
๕๔. พันตํารวจเอก วีรพล กุลบุตร เป็น พลตํารวจตรี
๕๕. พันตํารวจเอก วุฒิพงศ์ เพ็ชรกําเหนิด เป็น พลตํารวจตรี
๕๖. พันตํารวจเอก ศุภเศรษฐ์ โชคชัย เป็น พลตํารวจตรี
๕๗. พันตํารวจเอก สนั่น วงศ์เพียร เป็น พลตํารวจตรี
๕๘. พันตํารวจเอก สมเกียรติ เนื้อทอง เป็น พลตํารวจตรี
๕๙. พันตํารวจเอก สมชาย นุ่มโต เป็น พลตํารวจตรี
หน้า ๓
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๐ ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๖๐. พันตํารวจเอก สมชาย รักเสนาะ เป็น พลตํารวจตรี
๖๑. พันตํารวจเอก สมบัติ หวังดี เป็น พลตํารวจตรี
๖๒. พันตํารวจเอก สราวุธ เอี่ยมสําราญ เป็น พลตํารวจตรี
๖๓. พันตํารวจเอก สหภูมิ สง่าเมือง เป็น พลตํารวจตรี
๖๔. พันตํารวจเอก สัณห์ โพธิ์รักษา เป็น พลตํารวจตรี
๖๕. พันตํารวจเอก สิทธิพน ธรรมสถิตย์พร เป็น พลตํารวจตรี
๖๖. พันตํารวจเอก สืบพงษ์ ภาษยะวรรณ เป็น พลตํารวจตรี
๖๗. พันตํารวจเอก สุทธิ พวงพิกุล เป็น พลตํารวจตรี
๖๘. พันตํารวจเอก สุทิน ทรัพย์พ่วง เป็น พลตํารวจตรี
๖๙. พันตํารวจเอก สุรศักดิ์ ขุนณรงค์ เป็น พลตํารวจตรี
๗๐. พันตํารวจเอก สุรศักดิ์ ฉัตรชัยเดช เป็น พลตํารวจตรี
๗๑. พันตํารวจเอก สุศักดิ์ ปรักกมะกุล เป็น พลตํารวจตรี
๗๒. พันตํารวจเอก อํานาจ จันทร์เจริญ เป็น พลตํารวจตรี
๗๓. พันตํารวจเอก อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ เป็น พลตํารวจตรี
๗๔. พันตํารวจเอก อุทาสิน ฤทธิ์เรืองเดช เป็น พลตํารวจตรี
๗๕. พันตํารวจเอกหญิง จินตนา การุณยธร เป็น พลตํารวจตรีหญิง
๗๖. พันตํารวจเอกหญิง รมย์ชลี พูนประสิทธิ์ เป็น พลตํารวจตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี