เตรียมการบ้านส่ง'ประยุทธ์' สนช.เร่งดันกฎหมายภาคปชช.

เตรียมการบ้านส่ง'ประยุทธ์' สนช.เร่งดันกฎหมายภาคปชช.

"เร่งสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนให้เห็นเป็นประโยชน์และจับต้องได้ โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรกของปี"

เป็นการบ้านจาก นายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มอบหมายให้กับแม่น้ำ 5 สาย อันประกอบด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.ยกร่างฯ) เพื่อให้งานทุกด้านเดินไปตามโรดแมพที่วางไว้
กล่าวเฉพาะ สนช. ดูเหมือนว่า "กัปตันเรือแป๊ะ" อย่าง พล.อ.ประยุทธ์ จะไม่ค่อยพึงพอใจภาพรวมของลูกเรือสักเท่าไร เพราะในประชุมร่วมกันของแม่น้ำ 5 สาย นายกฯได้ท้วงติงการทำงานของ สนช.ที่ยังออกกฎหมายล่าช้า พร้อมกำชับว่าต้องเร่งออกกฎหมายแบบมองไปข้างหน้าเพื่อแก้ปัญหาบ้านเมืองที่เป็นอยู่ เช่น เรื่องความเหลื่อมล้ำ กระบวนการยุติธรรม


ขณะเดียวกันก็ควรเร่งออกกฎหมายรองรับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยเฉพาะกฎหมายที่เชื่อมโยงเรื่องเศรษฐกิจและความมั่นคง เพื่อให้ทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ โดย สนช.ต้องริเริ่มเองบ้าง ไม่ต้องรอ ครม.เสนออย่างเดียว


ในประเด็นนี้ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช.คนที่ 2 เปิดใจว่า ช่วงหลายๆ สัปดาห์ที่ผ่านมา สนช.อาจพิจารณากฎหมายน้อยลงไป เป็นเพราะติดขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของร่างกฎหมายในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อไม่ส่งร่างกฎหมายมา สนช.ก็ยังทำอะไรไม่ได้ อย่างไรก็ดีร่างกฎหมายที่ค้างอยู่ในปัจจุบันก็มีจำนวนไม่มาก


"เดิมทีเรามีนโยบายว่าจะไม่เสนอกฎหมายเอง แต่เมื่อนายกรัฐมนตรีได้ท้วงติงมาว่า สนช.ควรจะริเริ่มผลักดันกฎหมายเองโดยไม่ต้องรอรัฐบาลและคสช.อย่างเดียว ฉะนั้นจากนี้เราก็จะกลับไปดูกฎหมายที่ภาคประชาชนเสนอมาแล้วตกไป ที่อาจเป็นผลจากการประกาศยุบสภา โดยเราจะมาดูว่า กฎหมายใดที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เราก็จะมาเข้าชื่อไม่น้อยกว่า 25 คนเพื่อหยิบยกร่างกฎหมายดังกล่าวขึ้นมาพิจารณา"


ส่วนร่างกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการชุมนุมทางการเมืองนั้น รองฯพีระศักดิ์ บอกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาลที่ต้องเสนอเข้ามา เท่าที่ทราบขณะนี้มีร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ.... อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ คาดว่าภายในเดือน ก.พ.น่าจะมีการเสนอเรื่องเข้ามายัง สนช. ซึ่งทันทีที่เสนอมา สนช.ก็พร้อมดำเนินการทันที


"ข้อท้วงติงที่ได้รับมานั้น ขณะนี้ผู้ใหญ่ใน สนช.ยังไม่ได้หารือกัน เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา สนช.มีการประชุมเพียงแค่วันเดียว คือ วันพฤหัสบดี คาดว่าสัปดาห์นี้น่าจะมีการหารือกันในประเด็นเตรียมการบ้านเพื่อส่งนายกฯรัฐมนตรีในการประชุมร่วมแม่น้ำ 5 สายครั้งหน้า เบื้องต้น สปช.ได้มีการประสานพูดคุยเพื่อขอเป็นเจ้าภาพก่อน จากเดิมที่จะให้ สนช.เป็นเจ้าภาพ เนื่องจากในช่วงเดือน เม.ย.มีภารกิจ อาจไม่สามารถเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมได้" รองฯพีระศักดิ์ กล่าว


อนึ่ง หากย้อนพิจารณาผลงานของ สนช. พบว่ากว่า 6 เดือนที่ผ่านมามีร่างกฎหมายผ่านมือ สนช.ไปแล้ว 82 ฉบับ และมีกฎหมายที่ สนช.โหวตผ่านวาระ 3 เห็นสมควรให้มีการประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วจำนวน 60 ฉบับ และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มีผลบังคับใช้แล้ว) จำนวน 33 ฉบับ ประกอบด้วย
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พ.ร.บ.การถวายความปลอดภัย พ.ศ.2557 พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 38) พ.ศ.2557 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 63)


พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2557 พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2557 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2557 พ.ร.บ.การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2557 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558 (ว่าด้วยการอนุวัตรการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน (The GMS Agreement)) พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 พ.ร.บ.การขนส่งทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2557


พ.ร.บ.รถยนต์ (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2557 พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2557 (มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 พ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
พ.ร.บ.การขนส่งทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2557 (ปรับปรุงหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นภาษีประจำปี) พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2557 (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์) พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557 (กำหนดสัญญาณจราจรเพิ่มเติม กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ไฟฉายเรืองแสงในการแสดงสัญญาณจราจรได้)


พ.ร.บ.งาช้าง พ.ศ.2557(เปลี่ยนชื่อมาจากร่างพ.ร.บ.การค้างาช้าง) พ.ศ.2558 พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2558 (จัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) พ.ร.บ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2558 (แบ่งส่วนราชการในกระทรวง พาณิชย์) พ.ร.บ.ความลับทางการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
พ.ร.บ.ยกเลิก พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 พ.ศ.2558 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ) และ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 (กำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวีดิโอในโรงภาพยนตร์)