สนช.ได้ฤกษ์ถกแก้'ป.อาญา'เพิ่มโทษคดีทางเพศ

สนช.ได้ฤกษ์ถกแก้'ป.อาญา'เพิ่มโทษคดีทางเพศ

(รายงาน) สนช.ได้ฤกษ์ถกแก้"ป.อาญา" เพิ่มโทษ"คดีทางเพศ"

ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันนี้ (30 ต.ค.) มีวาระพิจารณาร่างพ.ร.บ. ชั้นรับหลักการวาระแรก 9 ฉบับ ประกอบด้วย

1. ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขความผิดเกี่ยวกับเพศ) มีสาระสำคัญในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา (ป.อาญา) ใน 2 ประเด็นคือ 1.แก้ไขให้ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ผู้กระทำความผิดฐานกระทำชำเราที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี สมรสกับผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กอายุกว่า 13 ปีแต่ไม่เกิน 15 ปี และเพิ่มอัตราโทษจำคุก 1 ปีต่ออัตราโทษปรับ 2 หมื่นบาท และ 2.กำหนดให้การกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศหรือเสรีภาพต่อเด็กที่อายุไม่เกิน 13 ปีผู้กระทำไม่อาจอ้างความไม่รู้อายุของเด็กเพื่อให้พ้นความผิดทางอาญาได้

2.ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดนิยามคำว่า “เจ้าพนักงาน”) มีสาระสำคัญคือ กำหนดบทนิยามคำว่า “เจ้าพนักงาน” ให้หมายความว่า บุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ว่าเป็นประจำหรือครั้งคราวและไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่, เพิ่มลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ แก้ไขอัตราโทษปรับของความผิดลหุโทษภาค 3 ลหุโทษ โดยเพิ่มโทษปรับขึ้นเป็น 10 เท่าของอัตราเดิม และแก้ไขเกี่ยวกับลักษณะและอัตราโทษความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม

“ผู้กระทำการใดๆ ต่อผู้อื่นอันเป็นการข่มเหง รังแก คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนัล หรือเป็นการกระทำมีลักษณะส่อไปในทางที่ล่วงละเมิดทางเพศต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

ถ้ากระทำความผิดตามวรรคสองเป็นการกระทำโดยอาศัยเหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจเหนือผู้ถูกกระทำ อันเนื่องจากความสัมพันธ์ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอำนาจเหนือประการอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

3.ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 โดยแก้ไขบทนิยาม เพื่อให้การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มีความชัดเจนยิ่งขึ้น, แก้ไขให้ก.ล.ต.สามารถมอบอำนาจบางประการให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนดำเนินการแทน, แก้ไขกำหนดระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะกิจ ให้ความเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจเริ่มนับตั้งแต่วันที่สำนักงานก.ล.ต.อนุมัติโครงการ รวมทั้งแก้ไขให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะกิจ

4.ร่างพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงินพ.ศ. 2551 เพื่อเพิ่มข้อยกเว้นการทำสินเชื่อ ทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ หรือประกันหนี้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน

5.ร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. .... กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งไม่เป็นนิติบุคคลขึ้น อีกทั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรวมถึงพิจารณาโครงการพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เป็นต้น

6.ร่างพ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....ปรับปรุงพ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2528 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้จัดตั้งการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท.เป็นนิติบุคคลเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการกีฬา และให้มีคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ให้มีคณะกรรมการกีฬาประจำจังหวัดเพื่อเสนอแผนมายังคณะกรรมการฯ

7.ร่างพ.ร.บ.การประมง พ.ศ. .... มีการปรับปรุงพ.ร.บ.การประมงพ.ศ.2490 เพื่อให้ครอบคลุมเกี่ยวกับการทำการประมงแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงกระบวนการแปรรูป โดยกำหนดบทนิยามคำว่า “สัตว์น้ำ” ให้หมายรวมถึงสาหร่ายทะเลและพันธุ์ไม้น้ำ นอกจากนี้กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้มีคณะกรรมการประมงจังหวัด

ทั้งนี้ร่างพ.ร.บ.ยังกำหนดให้เขตประมงในน่านน้ำไทยเป็น 3 เขตคือ เขตประมงทะเลชายฝั่ง เขตประมงนอกทะเลชายฝั่งและเขตประมงน้ำจืด ขณะที่บทลงโทษของผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนนั้นมีโทษทางอาญา 2 ลักษณะคือโทษขั้นต่ำ ซึ่งมีโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท ต่อโทษจำคุกขั้นต่ำ 1 ปี และโทษขั้นสูงคือโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ต่อโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน

8. ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน มีอำนาจในการตรวจค้นหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิด โดยผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดี หรือฝ่าฝืนมาตรการต่างๆ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

9.ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีเนื้อหาแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยขยายความคุ้มครองลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท แก้ไขบทนิยามคำว่า “ทุพพลภาพ” เพื่อให้มีความชัดเจน และบทนิยามคำว่า “ว่างงาน” เพื่อให้จำกัดเฉพาะกรณีการถูกเลิกจ้างเท่านั้น นอกจากนี้ยังกำหนดบทลงโทษทางอาญาแก้นายจ้างที่ไม่ยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ