สแกน'173สปช.'11ด้าน

สแกน'173สปช.'11ด้าน

สแกน'173สปช.'11ด้าน และ เปิดโฉม สปช.77 จังหวัด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่รายชื่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จำนวน 250 คน เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมาโดยในจำนวน 173 คนที่มาจากการเสนอขององค์กรไม่แสวงหากำไร และได้รับการแต่งตั้งนั้น จำแนกแต่ละด้าน 11 ด้าน ได้ดังนี้

ด้านการเมือง

1.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2.นายชัยอนันต์ สมุทวณิช 3.พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร 4.นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 5.นางตรึงใจ บูรณสมภพ 6.นายดำรง พิเดช 7.นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา 8.พล.ร.อ.สุรินทร์ เริงอารมณ์ 9. นายประสาร มฤคพิทักษ์ 10.พล.อ.วิชิต ยาทิพย์

11.นายชัย ชิดชอบ 12.นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม 13.นายอมร วณิชวิวัฒน์ 14.พล.ท.ฐิติวัจน์ กำลังเอก 15.นายไพบูลย์ นิติตะวัน 16.นายชูชัย ศุภวงศ์ 17.นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

1.นายอุดม เฟื่องฟุ้ง 2.นายอนันตชัย คุณานันทกุล 3.พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป 4.พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ 5.ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ 6.รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร 7.นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ 8.นายวรรณชัย บุญบำรุง 9.นายวันชัย สอนสิริ 10.นายคำนูณ สิทธิสมาน

11.นายเสรี สุวรรณภานนท์ 12.พล.อ.อ.มนัส รูปขจร 13.รศ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ 14.นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 15.นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์

16.เข็มชัย ชุติวงศ์ 17.พล.ต.ท.อาจิณ โชติวงศ์ 18.นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์ 19.นายวิวรรธน์ แสงสุริยฉัตร 20.นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

1.นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ 2.นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 3.พล.อ.วัฒนา สรรพานิช 4.นายประมนต์ สุธีวงศ์ 5.น.ส.อรพินท์ สพโชคชัย 6.พล.อ.ท.เจษฎา วิจารณ์ 7.นางผาณิต นิติทัณฑ์ประกาศ 8.นายพลเดช ปิ่นประทีป

9.นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ 10.นางเบญจวรรณ สร่างนิทร 11.นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ 12.นายศุภชัย ยาวะประภาษ 13.นางถวิลวดี บุรีกุล14.พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ

ด้านการศึกษา

1.อมรวิชช์ นาครทรรพ 2.นายศักรินทร์ ภูมิรัตน 3.พล.ท.พอพล มณีรินทร์ 4.นายกมล รอดคล้าย 5.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 6.นายเขมทัต สุคนธสิงห์ 7.นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร 8.นางประภาภัทร นิยม 9.นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 10.นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์

11.นายมีชัย วีระไวทยะ 12. นางทิชา ณ นคร 13.พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ 14.นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร 15.นางชัชนาถ เทพธรานนท์ 16.นายปิยะวัติ บุญ-หลง 17.นายณรงค์ พุทธิชีวิน 18.นายสมเกียรติ ชอบผล

ด้านการปกครองท้องถิ่น

1.นายวุฒิสาร ตันไชย 2.นายจรัส สุวรรณมาลา 3.นายไพโรจน์ พรหมสาสน์ 4.นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ 5.พ.ต.อาณันย์ วัชโรทัย 6.นายวัลลภ พริ้งพงษ์ 7.นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง 8.นายอุดม ทุมโฆสิต 9.นายเชื้อ ฮั่นจินดา 10.นายสรณะ เทพเนาว์11.นายพงศ์โพยม วาศภูติ 12.นายสยุมพร ลิ่มไทย 13.นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ 14.นางสีลาภรณ์ บัวสาย 15.นายทะนงศักดิ์ ทวีทอง

ด้านเศรษฐกิจ

1.นายสมชัย ฤชุพันธ์ 2.นายธวัชชัย ยงกิตติกุล 3.นางนรีวรรณ จินตกานนท์ 4.น.ส.พจนีย์ ธนวรานิช 5.นายพิสิฐ ลี้อาธรรม 6.นายไพบูลย์ นลินทรางกูร 7.นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ 8.นายสายัณห์ จันทร์นิวาสวงศ์ 9.นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี 10.นายเกริกไกร จีระแพทย์ 11.นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง 12.นายกงกฤช หิรัญกิจ 13.นางอัญชลี ชวนิชย์ 14.นายมนู เลียวไพโรจน์ 15.นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ 16.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

ด้านพลังงาน

1.นายทองฉัตร หงส์ลดารมย์ 2.นายคุรุจิต นาครทรรพ 3.นายมนูญ ศิริวรรณ 4.นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ 5.นายดุสิต เครืองาม 6.นายวิบูลย์ คูหิรัญ7.นายพรายพล คุ้มทรัพย์ 8.นายอลงกรณ์ พลบุตร 9.นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 10.พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช 11.พล.อ.ประสูติ รัศมีแพทย์ 12.น.ส.รสนา โตสิตตระกูล 13.นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ 14.นายเจน นำชัยศิริ

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.นายประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ 2.น.ส.ทัศนา บุญทอง 3.นาวาอากาศเอก ไพศาล จันทรพิทักษ์ 4.นายสุวัฒน์ วิริยพงศ์สุกิจ 5.นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา 6.นางพรพันธุ์ บุณยรัตนพันธุ์ 7.นายบัณฑูร เศรษศิโรตม์ 8.น.ส.สุภัทรา นาคะผิว

9.นายสุชาติ นวกวงษ์ 10.นายสุวัช สิงหพันธุ์ 11.นายปราโมทย์ ไม้กลัด12.นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ 13.นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 14.พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ 15.นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ 16.พล.อ.ชูศิลป์ คุณาไทย

ด้านสังคม

1.นายกิตติภณ ทุ่งกลาง 2.นางกูไซหม๊ะวันซาฟีหน๊ะ มนูญ 3.นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 4.พล.ต.เดชา ปุญญบาล 5.นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์6.นายวิทยา กุลสมบูรณ์ 7.นายวินัย ดะห์ลัน 8.นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

9.นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา 10.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 11.น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา 12.นายสังสิต พิริยะรังสรรค์ 13.น.ส.สารี อ๋องสมหวัง14.นายสิระ เจนจาคะ 15.นายอำพล จินดาวัฒนะ 16.นางอุบล หลิมสกุล

ด้านสื่อสารมวลชน

1.พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร 2.นายมานิจ สุขสมจิตร 3.น.ส.อ่อนอุษา ลำเลียงพล 4.นางสุกัญญา สุดบรรทัด 5.นายพนา ทองมีอาคม 6.นางภัทรียา สุมะโน 7.นายวสันต์ ภัยหลีกลี้

8.นางเตือนใจ สินธุวณิก 9.นายบุญเลิศ คชายุทธเดช 10.นายนิพนธ์ นาคสมภพ 11.นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด 12.นายจุมพล รอดคำดี13.นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์

ด้านอื่นๆ

1.พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ 2.พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 3.นายเทียนฉาย กีระนันทน์ 4.พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 5.นายปรีชา เถาทอง 6.พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ 7.พล.ร.อ.ศุภกร บูรณดิลก

8.นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช 9.นางพรรณี จารุสมบัติ 10.นายเกษมสันต์ จิณณวาโส 11.พล.ท.นาวิน ดำริกาญจน์ 12.นายนิรันดร์ พันทรกิจ 13.นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ 14.พล.อ.ภูดิศ ทัตติยโชติ

....................

เปิดโฉมสปช.77จังหวัด

ในจำนวนสปช.ที่ได้รับการแต่งตั้ง 250 คนนั้น มาจากการสรรหาแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ 77 จังหวัด 77 คน ซึ่งแต่ละจังหวัดมีผู้ได้รับการแต่งตั้ง เรียงตามตัวอักษร ดังนี้

1.นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด จ.นครราชสีมา 2.นายกาศพล แก้วประพาฬ จ.กาญจนบุรี 3.นายกิตติ โกสินสกุล จ.ตราด 4.นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ จ.พิษณุโลก 5.นางกอบกุล พันธ์เจริญวรกุล จ.พระนครศรีอยุธยา 6.นางกอบแก้ว จันทร์ดี จ.อ่างทอง 7.นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม 8.นายโกเมศ แดงทองดี จ.ราชบุรี 9.นายโกวิทย์ ทรงคุณ จ.สุโขทัย 10.นายโกวิท ศรีไพโรจน์ จ.สุราษฎร์ธานี

11.นายไกรราศ แก้วดี จ.สกลนคร 12.พล.ต.ต.ขจร สัยวัตร์ จ.บึงกาฬ 13.พล.อ.อ.ขวัญชัย เอี่ยมรักษา จ.อุดรธานี 14.นายคณิศร ขุริรัง จ.หนองบัวลำภู 15.นายจรัส สุทธิกุลบุตร จ.พะเยา 16.นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง จ.สระบุรี 17.พล.อ.จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข จ.กระบี่ 18.พล.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มกดาธนพงศ์ จ.มุกดาหาร 19.ว่าที่ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์ จ.เพชรบุรี 20.นางจุรี วิจิตรวาทการ กรุงเทพมหานคร

21.นายจิรวัฒน์ เวียงด้าน จ.นครพนม 22.นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ จ.เชียงใหม่ 23.นายจุมพล สุขมั่น จ.เชียงราย 24.นายจำลอง โพธิ์สุข จ.ชัยนาท 25.นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน จ.อุตรดิตถ์ 26.นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช จ.ลำปาง 27.นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ จ.พังงา 28.นายชัยพร ทองประเสริฐ จ.อำนาจเจริญ 29.นายชาลี เจริญสุข จ.ฉะเชิงเทรา

30.นายชาลี เอียดสกุล จ.พัทลุง 31.นายชาลี ตั้งจีรวงษ์ จ.สิงห์บุรี 32.นายชิตชัย จิวะตุวินันท์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 33.นายชูชาติ อินสว่าง จ.สุพรรณบุรี 34.นายเชิดชัย วงศ์เสรี จ.ภูเก็ต 35.นายฐิติ วุฑฒิโกวิทย์ จ.หนองคาย 36.นางฑิฆัมพร กองสอน จ.น่าน 37.นายดิเรก ถึงฝั่ง จ.นนทบุรี 38.นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์ จ.ยะลา 39.นายเดชฤทธิ์ ปัญจะมูล จ.ปราจีนบุรี 40.นายถาวร เฉิดพันธุ์ จ.ปทุมธานี

41.นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ จ.ตาก 42.นายทิวา การกระสัง จ.บุรีรัมย์ 43.นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ จ.ลำพูน 44.พ.อ.ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ จ.ศรีสะเกษ 45.นายธวัช สุวุฒิกุล จ.ชัยภูมิ 46.นายธวัชชัย อุ่ยพานิช จ.ระยอง 47.นายธำรง อัศวสุธีรกุล จ.กำแพงเพชร 48.พล.ท.นคร สุขประเสริฐ จ.ร้อยเอ็ด 49.นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด จ.ปัตตานี 50.นายนิคม มากรุ่งแจ้ง จ.สมุทรสาคร

51.นายนิพนธ์ คำพา จ.แม่ฮ่องสอน 52.นายนิมิต สิทธิไตรย์ จ.อุบลราชธานี 53.นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง จ.นราธิวาส 54.นายนำชัย กฤษณาสกุล จ.สตูล 55.นายบุญถิ่น มั่นเกษวิทย์ จ.อุทัยธานี 56.นายประชา เตรัตน์ จ.ชลบุรี 57.นายประทวน สุทธิอำนวยเดช จ.ลพบุรี 58.นางประภาศรี สุฉัยทบุตร จ.ยโสธร 59.นายประเสริฐ ชิตพงศ์ จ.สงขลา 60.นายปรีชา บุตรศรี จ.เลย61.พล.ต.ต.ปรีชา สมุทระเปารยะ จ.สมุทรปราการ

62.นายเปรื่อง จันดา จ.เพชรบูรณ์ 63.นายพรชัย มุ่งเจริญพร จ.สุรินทร์ 64.นายเพิ่มศักดิ์ เชื้อชาติ จ.แพร่ 65.นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา จ.ชุมพร 66.นายวรวิทย์ พรรรณสมัย จ.นครนายก 67.นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ จ.พิจิตร 68.นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน จ.กาฬสินธุ์ 69.นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม จ.จันทบุรี 70.นายศานิตย์ นาคสุขศรี จ.สระแก้ว

71.นายศักดา ศรีวิรยะไพบูลย์ จ.ระนอง 72.นายสมเดช นิลพันธุ์ จ.นครปฐม 73.สมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ จ. ตรัง 74.พ.อ.สิรวิชญ นาคทอง จ.นครสวรรค์ 75.นายสืบพงศ์ ธรรมชาติ จ.นครศรีธรรมราช 76.นายสุพร สุวรรณโชติ จ.สมุทรสงคราม 77.นายเอกราช ช่างเหลา จ.ข่อนแก่น