'บิ๊กเอกชน'หวังปฏิรูปเศรษฐกิจ แห่สมัครชิงเก้าอี้ สปช.

'บิ๊กเอกชน'หวังปฏิรูปเศรษฐกิจ แห่สมัครชิงเก้าอี้ สปช.

(รายงาน) "บิ๊กเอกชน" หวังปฏิรูปเศรษฐกิจ แห่สมัครชิงเก้าอี้ สปช.

การปฏิรูป "ด้านเศรษฐกิจ" เป็น 1 ใน 11 หัวข้อที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ และได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เสนอตัวสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

นับตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค.ถึง 26 ส.ค.ที่ผ่านมา มี "ภาคเอกชน" และบุคคลทั่วไปเสนอตัวเข้าร่วมการสรรหาด้านนี้แล้ว 72 คน มีที่น่าสนใจ อาทิ

นายวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เบญจจินดา กรุ๊ป เสนอชื่อโดยสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายอัมรินทร์ คอมันตร์ นักธุรกิจ เสนอโดยสมาคมกงสุลกิติมศักดิ์ (ประเทศไทย) นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวอร์รี่ เสนอโดยมูลนิธิเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายอุดม พลอยจินดา กรรมการบริษัท พรปิยะฌาน พอร์ท จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจขนส่งทางน้ำและทางเรือ เสนอโดยสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เยนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด เสนอโดยสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด เสนอโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นายธนิต โสรัตน์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท V-SERVE GROUP และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย เสนอโดยสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย

นายชัยพร ธนถาวรลาภ กรรมการผู้จัดการบริษัท ถาวรธรรมทนายความ จำกัด เสนอโดยสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจ ไทย-จีน-ตงเหม็ง นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เสนอโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ กรรมการที่ปรึกษาบริษัท แพนราชเทวีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม เสนอโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด โดยสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายจิตติ รัตนเพียรชัยเจ้าของบริษัท ออร์คิแม็ก จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกล้วยไม้ เสนอโดยสมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย นายภูริต มาศวงศ์ศา ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเสนอโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เสนอโดยสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

นายพานิช เจริญเผ่า อดีตประธานสภาองค์การลูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย เสนอโดยสมาคมส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

นายมนูญ รามบุตร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอโดยสมาคมการค้าฮาลาลอาเซียน นายเวทย์วิชัย ภาคบุญมีเจริญ นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ เสนอโดยสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ

นายนที วรรธนะโกวินท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แจแปน เร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายกสมาคมรถเช่าไทย เสนอโดยสมาคมรถเช่าไทย นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล อดีตผู้ว่าฯ สตูล โดยสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายวิจักร วิเศษน้อย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เสนอโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

น.ส.ศิริภรณ์ พุทธรักษ์ อุปนายกสมาคมประกันชีวิต เสนอโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน นายบรรยง วิทยวีรศักดิ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน โดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน นายวินัย เมฆขุนทด โดยวิสาหกิจชุมชนต้นกล้าพลังงานทดแทนไบโอดีเซล

นายพิษณุ เหรียญมหาสาร เสนอโดยสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล นายจิรเดช บำรุงสาลี โดยสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล นายกำจร เพชรยวน โดยสมาคมเกษตรกรไทย นายเฉลิมพล ปุณโณทก โดยสมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย นายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ โดยมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ร.ท.สมชาย ยุชิ สมาคมสมาพันธ์การท่องเที่ยวนานาชาติ

นายล้วน นามสอน เสนอโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ทิพย์ลาวัลย์ แก้วนิล เสนอโดยสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจ ไทย-จีน-ตงเหม็ง นายพิพัฒน์ รัฐกาญจน์ โดยกองทุนหมู่บ้านวัดแดงประชาราษฎร์ พล.ท.พิศาล เทพสิทธา อดีตรองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก โดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายรักเกียรติ จาริก เสนอโดยวัดเกาะสุวรรณนาราม นายสานิต โชติธนธำรง โดยสมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด นายนิมิตร โรจนกฤตยากรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร โดยกองทุนหมู่บ้านคลองขุด หมู่ 5 ต.หอไกร

นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน โดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นายสุเทพ คงมาก โดยสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว โดยมูลนิธิส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อดีตอธิบดีกรมการข้าว โดยมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย

นายภูมิธนะเกียรติ มาตสุรีย์ เสนอโดยพรรคคนขอปลดหนี้ นายกิติศักดิ์ พรหมวินิจ โดยสมาคมเกษตรกรอำเภอคลองหาด นายสุเทพ กันธารักษ์ โดยสมาคมครู ข้าราชการ และประชาชน นายประทุม เจริญรูป โดยมูลนิธิศูนย์พระกิตติคุณสมบูรณ์

นายสมบูรณ์ ยืนยงสุวรรณ โดยมูลนิธิส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสัวสดิการ นางลัดดาวัลย์ รัตนนคร โดยสมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา เสนอโดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสิทธิพร บางแก้ว โดยวัดป่าบวรสังฆาราม

นายพิสุทธิ์ ศาลากิจ โดยวัดปิยาราม นายอำไพ ภู่ศรีพงษ์ โดยมูลนิธิกวิศรารามมูลนิธิ นายชินกร บัวบาน โดยวัดโพธิ์นาคราษฎร์บำรุง นายทยาวัต สมมาก โดยวัดบางเกาะเทพศักดิ์ อ.อัมพยา จ.สมุทรสงคราม นายบุญธรรม ทิพย์ประสงค์ โดยหอการค้าจังหวัดเชียงราย นายนคร ถ้ำแก้ว โดยกลุ่มเกษตรกรทำนาขามทะเลสอ นายพจนกร วนวิทย์ โดยสมาคมธรรมประทีป

นายสุคนธ์ เริงฤทธิ์ เสนอโดยสมาคมคุ้มครองการทำกินของคนไทย นายจุลพงศ์ อยู่เกษ โดยมูลนิธิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ น.อ.ณัฐพงศ์ ดชเสนี โดยสหกรณ์การเกษตรดีที่เหมาะสมลำพูน จำกัด