เปิดศูนย์บริการต่างด้าว

เปิดศูนย์บริการต่างด้าว

บรรยากาซเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service ที่สนง.ประกันสังคมสมุทรสาคร