โพลหนุน'ประยุทธ์'เป็นนายกฯ

โพลหนุน'ประยุทธ์'เป็นนายกฯ

มาสเตอร์โพล คนหนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ วอนแก้ราคาเชื้อเพลิง ทุจริตคอร์รัปชั่น

ชมรมนักวิจัยไทยความสุขชุมชน ความสุขประเทศไทย MASTER POLL เปิดเผยผลวิจัยเชิงสํารวจประชาชนใน 15 จังหวัด จํานวน 2,087 ตัวอย่างระหว่างวันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2557 เรื่อง ก้าวต่อไปของประเทศไทย หลังครบ 1 เดือน ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยบุคคลที่ต้องการให้เป็นนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 32.1 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองลงมาร้อยละ 13.9 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขณะสิ่งที่ต้องการให้ คสช.ดําเนินการในด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 83.3 อยากให้ช่วยเหลือดูแลเรื่องที่ทํากิน หน้าที่การงาน และการประกอบอาชีพ รองลงมาคือแก้ปัญหาราคาน้ำมัน แก๊ส และเชื้อเพลิง สำหรับด้านสังคมและการเมือง ร้อยละ 76.8 ระบุว่า ควรจัดระเบียบสังคม ขจัดกลุ่มผู้มีอิทธิพล ยาเสพติด และอาชญากรรม รองลงมาคือร้อยละ 69.8 ระบุเอาจริงเอาจังด้านกฎหมายและการจัดระเบียบสังคม ร้อยละ 68.8 ระบุ ทําให้การเมืองไม่มีคอร์รัปชั่นร้อยละ 59.4 ระบุจัดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง