พท.ออกเเถลง8ข้อหนุนเลือกตั้ง2ก.พ.

พท.ออกเเถลง8ข้อหนุนเลือกตั้ง2ก.พ.

เพื่อไทยออกเเถลงการณ์8ข้อหนุนเลือกตั้ง2ก.พ.57ให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร

พรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 29 มกราคม 2557เผยเเพร่สื่อมวลชนว่า 1. พรรคเพื่อไทย ขอยืนยันว่า จะต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 ก.พ.2557 เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 โดยกกต.ต้องทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ด้วยการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อให้การลงคะแนนตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ เป็นไปโดยเรียบร้อย

2. กลุ่มอนาธิปไตยและแนวร่วมทั้งหลาย ต้องไม่ขัดขวาง หรือรบกวนการลงคะแนนเลือกตั้งของประชาชนโดยเด็ดขาด เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และเคารพการใช้สิทธิพื้นฐานของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน ตลอดจนไม่ขัดขวางการทำหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ม.72

3. ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นขณะนี้มี 2 ลักษณะ ลักษณะแรก คือ ความขัดแย้งทางการเมือง ลักษณะที่สอง คือ ความขัดแย้งระหว่างการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กับการไม่เคารพและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

4. ความขัดแย้งทางการเมืองนั้น ไม่ว่าสาเหตุมาจากอะไร หรือกล่าวหากันอย่างไร ต้องแก้ไขภายใต้บริบทของประชาธิปไตยเท่านั้น เพราะเป็นบริบทแห่งสันติ เคารพในสิทธิแห่งการเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยของปวงชน การเสนอบริบทเผด็จการ ไม่ว่าจะใช้วิธีรัฐประหารโดยทหาร หรือโดยประชาชนบางส่วน หรือแม้แต่โดยศาล หรือองค์กรอิสระ ด้วยการสร้างอำนาจให้ตนเองนอกเหนือที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ หรือด้วยทัศนคติ หรือกระบวนการที่เร่งรัด ไม่เป็นกลางและไม่เป็นธรรม เป็นบริบทที่มีแต่การสร้างความขัดแย้ง และนำไปสู่ความรุนแรง

5. ความขัดแย้งที่สำคัญที่สุดในสังคมขณะนี้ คือ การไม่เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของกลุ่มอนาธิปไตยและแนวร่วม ซึ่งเป็นสิ่งที่บั่นทอนเสถียรภาพของสังคมอย่างยิ่ง องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนจะต้องไม่ยืนอยู่ข้างกลุ่มที่ไม่เคารพและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือจะวางตัวเป็นกลาง ไม่ได้ แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะชอบ หรือไม่ชอบแนวทางการเมืองและวิธีการบริหารประเทศของพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาล และมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมและชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ที่จะเลือกพรรคการเมืองที่ตนชอบ เพี่อเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศไปในทิศทางที่ตนต้องการ

6. กกต ต้องรีบป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งปวงที่เกิดจากการขัดขวางการเลือกตั้ง ด้วยการใช้อำนาจหน้าที่ของตนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ ด้วยความมุ่งหมายให้การเลือกตั้งเดินหน้า และต้องมีการดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่ขัดขวางการเลือกตั้งอย่างจริงจัง สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่เห็นได้ชัดเจนว่า น่าจะมีปัญหาทั้งในแง่ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และการขัดขวาง ขอให้ กกต รีบดำเนินการใช้อำนาจหน้าที่ที่มี แก้ไขโดยด่วน

7. พรรคเพื่อไทยเชื่อมั่นว่าพรรคการเมืองทั้ง 53 พรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีความตั้งใจและความพร้อมที่จะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง จึงขอชื่นชมและให้กำลังใจทุกพรรค เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ มิได้มีความหมายเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล แต่หมายถึงการต่อสู้กับเผด็จการเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยและสันติสุขของสังคม

8. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้รักสันติและประชาธิปไตยทุกท่าน ได้โปรดไปทำหน้าที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ ม.72 อย่างพร้อมเพรียงในวันที่ 2 ก.พ.นี้ เพื่อร่วมกันขัดขวางแนวคิดและกระบวนการเผด็จการอนาธิปไตย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ยั่งยืนตลอดไป