สั่งโยกผู้การ4ลงพื้นที่คุมตร.ดูแลม็อบ

สั่งโยกผู้การ4ลงพื้นที่คุมตร.ดูแลม็อบ

"คำรณวิทย์"สั่งโยกผู้การ4ลงพื้นที่ปฏิบัติการพิเศษเฉพาะรายเพื่อให้การปฏิบัติราชการในสังกัดบช.น.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผบช.น. เซ็นคำสั่งที่ 0015.112/4488 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เรื่องข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทน เนื่องด้วย บช.น.มีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนที่จะมอบหมายภารกิจให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เพื่อให้การปฏิบัติราชการในสังกัดบช.น.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น อาศัยอำนาจตาม ม.72, 75 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ระเบียบ ก.ต.ช.ว่า ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของรอง ผบช.ในฐานะเป็นอธิบดี หรือแทน ผบ.ตร. พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 และระเบียบ ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 จึงให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทนในตำแหน่ง ดังนี้ พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบก.น.4 ปฏิบัติราชการประจำกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) เพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วย ผบ.กกล.รส. (ฝ่ายยุทธการ) ที่ บช.น. โดยขาดจากต้นสังกัด พล.ต.ต.อดุลย์ รัตนภิรมย์ ผบก.อก.บช.น. รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผบก.น.4 และ พ.ต.อ.อนุชา อ่วมเจริญ รอง ผบก.น.9 รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผบก.อก.บช.น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมีกำหนด 30 วัน