นิด้าโพล เผยบทบาท'ทักษิณ' ไม่ส่งผลคะแนนนิยมพท.-เป็นไปไม่ได้ชนะเลือกตั้ง

นิด้าโพล เผยบทบาท'ทักษิณ' ไม่ส่งผลคะแนนนิยมพท.-เป็นไปไม่ได้ชนะเลือกตั้ง

นิด้าโพล เปิดผลสำรวจ “จากบทบาททักษิณ ถึง ฝันของนายกฯ เศรษฐา” ส่วนใหญ่เชื่อไม่กระทบคะแนนนิยมพท.-เป็นไปไม่ได้ชนะเลือกตั้ง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชน เรื่อง “จากบทบาททักษิณ ถึง ฝันของนายกฯ เศรษฐา” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9-11เมษายน 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับบทบาทของทักษิณ ชินวัตรและความเป็นไปได้ ที่พรรคเพื่อไทยจะชนะในการเลือกตั้งในครั้งต่อไป

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ“นิด้าโพล”สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบต่อคะแนนนิยมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย จากความเคลื่อนไหวของทักษิณ ชินวัตร ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลตำรวจ  พบว่า

 • ร้อยละ 40.61 ระบุว่า ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อคะแนนนิยมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย
 • ร้อยละ 33.21 ระบุว่า ส่งผลกระทบในทางลบต่อคะแนนนิยมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย
 • ร้อยละ 19.54 ระบุว่า ส่งผลกระทบในทางบวกต่อคะแนนนิยมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย
 • ร้อยละ 6.64 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อคำกล่าวที่ว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคผู้นำในการเปลี่ยนแปลง พบว่า

 • ร้อยละ 39.47 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
 • ร้อยละ 18.85 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
 • ร้อยละ 17.94 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วย
 • ร้อยละ 15.73 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
 • ร้อยละ 8.01 ระบุว่าเฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นิด้าโพล เผยบทบาท\'ทักษิณ\' ไม่ส่งผลคะแนนนิยมพท.-เป็นไปไม่ได้ชนะเลือกตั้ง

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเป็นไปได้ที่พรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งในครั้งต่อไป พบว่า

 • ร้อยละ 32.98 ระบุว่า เป็นไปไม่ได้เลย
 • ร้อยละ 29.24 ระบุว่าค่อนข้างเป็นไปได้
 • ร้อยละ 21.14 ระบุว่า ไม่ค่อยเป็นไปได้
 • ร้อยละ 12.82 ระบุว่า เป็นไปได้มาก
 • ร้อยละ 3.82 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ