‘นิด้าโพล’ เผย ปชช.78% ค้าน ครอบครองยาบ้า5เม็ด คือผู้ป่วย ส่งบำบัด ไม่ติดคุก

‘นิด้าโพล’ เผย ปชช.78% ค้าน ครอบครองยาบ้า5เม็ด คือผู้ป่วย ส่งบำบัด ไม่ติดคุก

“นิด้าโพล” เผย ปชช. 67.40% ไม่เห็นด้วยกับกฎหมาย “ผู้เสพคือผู้ป่วย” ขณะที่ 78.85% ค้าน มียาบ้าไม่เกิน5เม็ด เป็นผู้เสพ ส่งบำบัด ไม่ต้องติดคุก ส่วนใหญ่เห็นพ้อง ยาบ้า-กัญชา-น้ำกระท่อม ราคาถูกหาซื้อง่าย ด้าน 35.27% ชี้ นโยบายรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชน เรื่อง “ยาบ้า 5 เม็ด กับผู้เสพ คือ ผู้ป่วย

จากการสำรวจเมื่อถามถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 57.63 ระบุว่า ยาบ้าหาซื้อได้ง่าย 

รองลงมา ร้อยละ 56.79 ระบุว่า ยาบ้ามีราคาถูก 

ร้อยละ 36.26 ระบุว่า กัญชาหาซื้อได้ง่าย 

ร้อยละ 35.57 ระบุว่า พืชกระท่อม/น้ำกระท่อม หาซื้อได้ง่าย 

ร้อยละ 35.27 ระบุว่า นโยบายของรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 34.27 ระบุว่า กัญชามีราคาถูก 

ร้อยละ 33.89 ระบุว่า พืชกระท่อม/น้ำกระท่อม มีราคาถูก 

ร้อยละ 31.07 ระบุว่า มาตรการการปราบปรามยาเสพติดไม่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 30.08 ระบุว่า มาตรการการป้องกันยาเสพติดไม่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 26.03 ระบุว่า ผู้บังคับใช้กฎหมายหย่อนยานในการดำเนินการ 

ร้อยละ 22.60 ระบุว่า สภาพทางสังคมทำให้คนเสพยาเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 20.76 ระบุว่า นโยบายถือครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ถือว่าเป็นผู้เสพ 

ร้อยละ 17.63 ระบุว่า สภาพทางเศรษฐกิจทำให้คนเสพยาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.44 ระบุว่า นโยบายผู้เสพ คือ ผู้ป่วย ร้อยละ 11.91 ระบุว่า ผู้เสพไม่มีจิตสำนึกเอง ร้อยละ 11.07 ระบุว่า มาตรการการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดไม่มีประสิทธิภาพ และร้อยละ 1.22 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ยึดหลัก “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 67.40 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย 

รองลงมา ร้อยละ 12.60 ระบุว่า เห็นด้วยมาก 

ร้อยละ 9.85 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย และไม่ค่อยเห็นด้วย ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 0.30 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการครอบครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ถือว่าเป็นผู้เสพที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาและไม่ต้องโทษจำคุก พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 78.85 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย 

 

‘นิด้าโพล’ เผย ปชช.78% ค้าน ครอบครองยาบ้า5เม็ด คือผู้ป่วย ส่งบำบัด ไม่ติดคุก

รองลงมา ร้อยละ 7.79 ระบุว่า เห็นด้วยมาก และไม่ค่อยเห็นด้วย ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 5.50 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย และร้อยละ 0.07 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปริมาณการครอบครองยาบ้าเพื่อเสพที่จะเข้ากับหลักการ “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 59.85 ระบุว่า ยืนยันว่าไม่เห็นด้วย/ไม่ค่อยเห็นด้วยกับหลักการ “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” 

รองลงมา ร้อยละ 23.66 ระบุว่า ไม่เกิน 1 เม็ด 

ร้อยละ 8.40 ระบุว่า ประมาณ 2-3 เม็ด 

ร้อยละ 3.66 ระบุว่า ประมาณ 4-6 เม็ด 

ร้อยละ 1.53 ระบุว่า ประมาณ 10-12 เม็ด ร้อยละ 0.76 ระบุว่า ประมาณ 7-9 เม็ด ร้อยละ 0.08 ระบุว่า ประมาณ 13-15 เม็ด และร้อยละ 2.06 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ