นิด้าโพล เผย ฟอร์มฝ่ายค้าน เห็นด้วย 'อภิปรายไม่ลงมติ' -ให้โอกาสรัฐบาลใช้งบ

นิด้าโพล เผย ฟอร์มฝ่ายค้าน เห็นด้วย 'อภิปรายไม่ลงมติ' -ให้โอกาสรัฐบาลใช้งบ

นิด้าโพล เปิดผลสำรวจ "ฝ่ายค้านจริงหรือเปล่า ?" ส่วนใหญ่เห็นด้วย "อภิปรายไม่ลงมติ" เหตุให้โอกาสรัฐบาลใช้งบปี2567

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น“นิด้าโพล”สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ฝ่ายค้านจริงหรือเปล่า?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่ว ประเทศรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรการสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง

โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล”สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage
Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 97.0 จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

สาเหตุที่ฝ่ายค้านไม่ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไวว้างใจรัฐบาลพบว่า

 • ร้อยละ 32.75 ระบุว่าควรให้โอกาสรัฐบาลได้บริหารงบประมาณปี 2567ก่อน 
 • ร้อยละ 23.74 ระบุว่า รัฐบาลเพิ่งบริหาร
 • ประเทศได้แค่หกเดือนจึงยังไม่ถึงเวลาขอเปิดซักฟอกเพื่อล้มรัฐบาล
 • ร้อยละ 23.51 ระบุว่าฝ่ายค้านไม่มีข้อมูลใด ๆ ในเชิงลึกพอที่จะล้มรัฐบาลได้
 • ร้อยละ 11.91 ระบุว่าฝ่ายค้านเกี่ยเซี้ย (ประนีประนอม) กับรัฐบาล
 • ร้อยละ 5.42 ระบุว่าฝ่ายค้านอยากร่วมรัฐบาล
 • ร้อยละ 5.34 ระบุว่าฝ่ายค้านบางพรรคมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับประเด็น มาตรา 112
 • ร้อยละ 4.05 ระบุว่า รัฐบาลบริหารแบบไม่มีช่องโหว่ให้ฝ่ายค้านขอเปิดซักฟอกเพื่อล้มรัฐบาล
 • ร้อยละ 3.05 ระบุว่าฝ่ายค้านทำงานไม่เป็น
 • ร้อยละ 11.53 ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

มติของฝ่ายค้านที่จะขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติพบว่า

 • ร้อยละ 38.09 ระบุว่าเห็นด้วยกับ มติของฝ่ายค้านจะขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ
 • ร้อยละ 28.24 ระบุว่าฝ่ายค้านไม่ควรขอเปิดอภิปรายใด ๆ ในเวลานี้
 • ร้อยละ 26.72 ระบุว่าฝ่ายค้านควรขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไวว้างใจรัฐบาล มากกว่า
 • ร้อยละ 6.95 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นิด้าโพล เผย ฟอร์มฝ่ายค้าน เห็นด้วย \'อภิปรายไม่ลงมติ\' -ให้โอกาสรัฐบาลใช้งบ

สำหรับความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำงานของฝ่ายค้าน พบว่า

 • ร้อยละ 36.49 ระบุว่าค่อนข้างพอใจ
 • ร้อยละ28.39ระบุว่าพอใจมาก
 • ร้อยละ 20.84 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ
 • ร้อยละ 10.84 ระบุว่า ไม่พอใจเลย
 • ร้อยละ 3.44 ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

การบุกทำเนียบรัฐบาลของนายปิดพัทธ์  สันติภาดำเพื่อทวงถามร่างกฎหมายที่ค้างจากฝ่ายบริหาร พบว่า

 • ร้อยละ 27.25 ระบุว่า เห็นด้วยกับการทวงถาม แต่ไม่ควรบุกทำเนียบรัฐบาล
 • ร้อยละ 25.19 ระบุว่าเห็นด้วยกับการบุกทำเนียบรัฐบาล เพื่อทวงถาม
 • ร้อยละ 22.06 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยทั้งการทวงถามและบุกทำ เนียบรัฐบาล
 • ร้อยละ 12.44 ระบุว่าทำเพื่อประโยชน์ของประชาชน
 • ร้อยละ 9.92 ระบุว่า เป็นเรื่องสมควรแล้วในการติดตามตรวจสอบโดยชอบและเป็นสิ่งที่พึงกระทำ
 • ร้อยละ 8.85 ระบุว่า เป็นการกระทำที่ไม่มีมารยาท
 • ร้อยละ 8.63 ระบุว่า เป็นการก้าวล่วงอำนาจและไม่ให้เกียรติฝ่ายบริหาร
 • ร้อยละ 6.03 ระบุว่า แค่ต้องการให้เป็นข่าว
 • ร้อยละ 3.36 ระบุว่า เป็นการทำตามขั้นตอนของทางราชการ
 • ร้อยละ 9.92 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

 

นิด้าโพล เผย ฟอร์มฝ่ายค้าน เห็นด้วย \'อภิปรายไม่ลงมติ\' -ให้โอกาสรัฐบาลใช้งบ