นิด้าโพล เผย 'การเมืองขัดแย้ง' เศรษฐกิจย่ำแย่- 'นักการเมือง'อยู่เบื้องหลัง

นิด้าโพล เผย 'การเมืองขัดแย้ง' เศรษฐกิจย่ำแย่- 'นักการเมือง'อยู่เบื้องหลัง

นิด้าโพล เผย ผลกระทบความขัดแย้งการเมือง "เศรษฐกิจย่ำแย่" มอง "นักการเมือง-พรรคการเมือง-กลุ่มการเมือง"อยู่เบื้องหลัง

‘นิด้าโพล’ เผยประชาชนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 38.93 กังวลความขัดแย้งทางการเมือง ทำเศรษฐกิจย่ำแย่ลง ร้อยละ 44.73 เชื่อมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลัง ขณะที่ร้อยละ 29.85 ห่วงนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่

18 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความขัดแย้ง ทางการเมือง” ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

เมื่อถามถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมือง พบว่า ตัวอย่าง

 • ร้อยละ 38.93 ระบุว่า เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลง 
 • ร้อยละ 20.08 ระบุว่า ความแตกแยกในสังคม
 • ร้อยละ 19.39 ระบุว่า ไม่กังวลใด ๆ เลย
 • ร้อยละ 11.75 ระบุว่า การใช้ความรุนแรงในสังคม
 • ร้อยละ 9.54 ระบุว่า ความไม่มีเสถียรภาพของระบอบประชาธิปไตย
 • ร้อยละ 0.31 ระบุว่า ไม่ทราบ/ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ความขัดแย้งทางการเมืองส่วนใหญ่มี "นักการเมือง" พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองอยู่เบื้องหลัง พบว่า

 • ร้อยละ 44.73 ระบุว่า เชื่อมาก
 • ร้อยละ 27.18 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ 
 • ร้อยละ 12.06 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ
 • ร้อยละ 10.84 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย
 • ร้อยละ 5.19 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง รอบใหม่ พบว่า

 • ร้อยละ 29.85 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล 
 • ร้อยละ 27.02 ระบุว่า ไม่กังวลเลย
 • ร้อยละ 22.75 ระบุว่า กังวลมาก
 • ร้อยละ 19.62 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล
 • ร้อยละ 0.76 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นิด้าโพล เผย \'การเมืองขัดแย้ง\' เศรษฐกิจย่ำแย่- \'นักการเมือง\'อยู่เบื้องหลัง