'ชัยธวัช' เปิดเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านนัดแรกที่เชียงใหม่ แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

'ชัยธวัช' เปิดเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านนัดแรกที่เชียงใหม่ แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

'ชัยธวัช' ถึงเชียงใหม่ เปิดเวทีเสวนา 'ผู้นำฝ่ายค้านพบ ปชช.' ครั้งแรก แก้ปัญหาหมอกควัน-ฝุ่น PM 2.5 ชี้ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่รัฐบาลโว รับปีนี้หนัก อาจต่อเนื่องถึง มี.ค.-เม.ย.

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2567 ที่โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน หัวข้อการรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกว่า 200 คน

นายชัยธวัช กล่าวว่า วันนี้เป็นเวทีฝ่ายค้านพบประชาชนครั้งที่ 1 ในสมัยนี้ เลือกมาที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเปิดเวทีเสวนาพูดคุยระหว่างฝ่ายการเมือง กับภาคประชาชน ประชาสมาคม และหน่วยราชการในพื้นที่ เรื่องการจัดการ PM 2.5 เพราะรัฐบาลยกให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นโมเดลในการจัดการเรื่องการเผา หมอกควัน และ PM 2.5 ในช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา แต่หลังจากนั้นสถานการณ์และตัวชี้วัดต่างๆก็แย่ลงเรื่อย ๆ การจัดเวทีเสวนาครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ ในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อติดตามสถานการณ์ว่าปัญหาหน้างานจริงๆเป็นอย่างไร มองจากนโยบายระดับชาติลงมาถึงท้องถิ่นในความเป็นจริงแล้วเป็นอย่างไร เพื่อให้พรรคฝ่ายค้านมีข้อมูลไปผลักดัน ติดตามการจัดการปัญหา PM2.5 ที่เป็นวาระแห่งชาติมาตั้งแต่ปี 2562 เพราะเมื่อดูตัวชี้วัดต่างๆมองว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก

\'ชัยธวัช\' เปิดเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านนัดแรกที่เชียงใหม่ แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

นายชัยธวัช กล่าวอีกว่า พรรคฝ่ายค้านจะนำข้อเสนอมาแลกเปลี่ยนกับประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ ว่าจะสามารถผลักดันและแก้ปัญหาร่วมกับประชาชน ทั้งในสภา และนอกสภาได้อย่างไร โดยหลังเสร็จสิ้นเวทีเสวนาในช่วงเช้า ช่วงบ่ายจะนำคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ด้วย

นายชัยธวัช กล่าวด้วยว่า การจัดการปัญหา PM 2.5 มีหลายหน่วยงานและหลายกระทรวงเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงต้องดูทั้งภาพรวม รวมถึงติดตามบทบาทการบริหารของนายกรัฐมนตรีในฐานะเจ้าภาพใหญ่ แม้ช่วงเดือน ม.ค.จุดความร้อน หรือ Hotspot จะลดลงไปมาก แต่จะมองว่าแก้ปัญหาสำเร็จไม่ได้ เพราะปริมาณฮอตสปอท (จุดความร้อน) ในปี 2566 สูงมาก หากเปรียบเทียบกับฐานที่สูงเพียงอย่างเดียว อาจไม่ได้เป็นปัจจัยชี้วัดความสำเร็จมากนัก ขณะที่ภาวะอากาศที่แห้งแล้งปีนี้ค่อนข้างล่าช้า เดือน ม.ค.ที่ผ่านมาอาจลดลงหากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน แต่เมื่อเข้าสู่เดือน ก.พ. จุดความร้อนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

\'ชัยธวัช\' เปิดเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านนัดแรกที่เชียงใหม่ แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

นายชัยธวัช กล่าวด้วยว่า ปัญหาและความท้าทายเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 พบว่า

1.ระบบราชการรวมศูนย์แบบแยกส่วน: การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการไม่เป็นจริง ต่างคนต่างกระทรวงต่างทำ อำนาจและงบประมาณกระจุก ไม่กระจาย ท้องถิ่นขาดเงิน จัดสรรงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตรงเป้า กฎระเบียบเป็นอุปสรรค

2.ประสิทธิภาพของภาครัฐ: พบว่ามีการสั่งการ ตั้งเป้าหมาย แต่ไม่มีแผนรูปธรรมชัดเจนและต่อเนื่อง จัดการปัญหาภัยพิบัติแบบตามฤดูกาล ตั้งคณะกรรมการเดือนตุลาคม สลายตัวเดือนพฤษภาคม โดยไม่มีระบบจัดการปัญหาเชิงโครงสร้าง กระบวนการนิติบัญญัติออกกฎหมายล่าช้า เช่นกฎหมายอากาศสะอาด กฎหมายว่าด้วยการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารพิษ (PRTR)

3.การจัดการทุนใหญ่ ที่ส่งผลทางตรงหรือทางอ้อมต่อต้นตอฝุ่นพิษข้ามแดน: ต้องมีมาตรการทางการค้า การทูต และข้อผูกพันในเชิงกฎหมาย และขยายความรับผิดชอบไปยังเอกชนรายใหญ่ทั้งผลผลิตอ้อยและข้าวโพด ไม่ใช่แค่การข้อความร่วมมือ

4.ปัญหาการมองว่าประชาชนเป็นตัวปัญหาแล้วโยนภาระให้ชาวบ้าน : โดยภาครัฐจะต้องมีการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ และต้องสร้างแรงจูงใจและทางเลือกใหม่ทางเศรษฐกิจด้วย

เมื่อถามว่าสถานการณ์หมอกควัน และ PM 2.5 ในปีนี้จะรุนแรงมากกว่าปี 2566 ที่ผ่านมาหรือไม่ นายชัยธวัช กล่าวว่า ต้องดูอีกครั้งแต่สิ่งที่เห็นสถานการณ์ในเดือน ม.ค.ที่ดูเหมือนจะดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ปีที่แล้วต้องย้ำว่าสถานการณ์หนักหน่วงมาก ปีนี้เมื่อเขาสู่เดือน ก.พ.สถานการณ์หมอกควัน และปริมาณ PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากบริหารจัดการไม่ดี ปัญหาก็จะต่อเนื่องไปถึงเดือน มี.ค.และ เม.ย.ได้

\'ชัยธวัช\' เปิดเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านนัดแรกที่เชียงใหม่ แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

หลังจากนั้นเป็นการเปิดเวทีเสวนา โดยวิทยากรในครั้งนี้ประกอบด้วย ศนิวาร  บัวบาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล, ภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคก้าวไกล, กัณวีร์  สืบแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรม, กฤดิทัช  แสงธนโยธิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าพรรคใหม่, ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, ปริเยศ อังกูรกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ พรรคไทยสร้างไทย และ ดร.ฐิติวุฒิ อรุณศิโรจน์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน โดยมีเดชรัต สุขกำเนิดเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น พร้อมกับวิทยากรนำเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะสลับกันไปตลอดช่วงการสัมมนา

หลังจากนั้น เวลา 15.00 น. ผู้นำฝ่ายค้านฯ ทีมวิทยากรและทีมงานจะลงพื้นที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ไฟป่า ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากทางเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป
 
สำหรับการเสวนาครั้งนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ตามโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนปี 2567 ซึ่งครั้งต่อไปจะเป็นการลงพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนของประชาชนในภาคใต้