เปิดแฟ้ม ครม.13 ก.พ.จับตาเคาะวันหยุดเพิ่ม - ปรับแผนบริหารหนี้สาธารณะปี67

เปิดแฟ้ม ครม.13 ก.พ.จับตาเคาะวันหยุดเพิ่ม - ปรับแผนบริหารหนี้สาธารณะปี67

"เศรษฐา" นั่งหัวโต๊ะประชุม ครม.ลุ้นเคาะวันหยุดราชการเพิ่ม คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ เสนอ การปรับปรุงเผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 เคาะ ร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชง ฉบับใหม่ ตามที่สธ.เสนอ เน้นใช้ประโยชน์กัญชา - กัญชงทางการแพทย์

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธานการประชุมโดยมีวาระสำคัญที่คาดว่าจะเข้าสู่การประชุม ครม.ดังนี้

วาระเพื่อพิจารณาคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ เสนอ การปรับปรุงเผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เสนอ ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ (ร่างพระราชบัญญัติสภาขนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

กระทรวงสาธารณะสุขเสนอร่างปรับปรุงพ.ร.บ.กัญชากัญชง พ.ศ. ...โดยสาระสำคัญคือการปรับปรุงให้กัญชาและกัญชงเน้นในการใช้ประโยชน์เพื่อทางการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ด้านมิติสุขภาพด้วย มีตัวบทที่จะรองรับในการนำไปใช้ด้านการแพทย์และสุขภาพ ส่วนที่เป็นปัญหากรณีใช้ผิดประเภท ก็มีมาตรการที่จะควบคุมอยู่ในตัวบทกฎหมาย เช่น คำว่าสันทนาการต้องเขียนไว้ชัดในตัวกฎหมาย

นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังเสนอ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มิใช่สารสกัด จากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง พ.ศ. ...

กระทรวงพลังงาน เสนอ ร่างแผนงานความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย
กับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ ประจำปี ค.ศ. 2024 - 2025 (Joint Work Programme between the Ministry of Energy of the Kingdom
of Thailand and the International Energy Agency 2024 - 2025)

 

 

นอกจากนั้นต้องจับตาการเสนอขออนุมัติตั้งงงประมาณรายจ่ายประจำปีงบปี พ.ศ. 2568 สำหรับรายการที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาทขึ้น ของบางหน่วยงานที่เสนอไม่ทัน ครม. สัปดาห์ก่อน ซึ่งจะนำมาเสนอเพิ่มเติมในการประชุมครม.ครั้งนี้

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ ผลการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับโครงการพัฒนาแห่งสหประขาชาติ (United Nations Development
Programme: UNDP) ในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาคกรุงเทพมหานคร - UNDP (Bangkok-UNDP Regional Innovation
Center. RIC) หรือห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย (Thailand Policy
Lab: TPLab) ประจำปี 2565 ความก้าวหน้าของกิจกรรมประจำปี 2566 และการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ขอความเห็นชอบการกู้เงินเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินขององค์การเภสัชกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาต เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงยกเว้น ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. ...

กระทรวงมหาดไทย เสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.... และร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอาคารชุด สำหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ... รวม 2 ฉบับ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เสนอ ร่าง กฎ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ.... และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ....

วุฒิสภา เสนอ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ  ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งสำนักบริหารการมัธยมศึกษา (สบม.)ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

กระทรวงมหาดไทย เสนอ รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (เรื่อง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ)

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  (เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายกรณีการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน)

คณะกรรมสิทธิมนุษยชน เสนอ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขนิยาม "ป่า" และการปฏิรูปกฎหมายป่าไม้ของไทยเพื่อป้องกันการถูกกีดกันทางการค้าของสหภาพยุโรป

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช)

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (1 นายสุริยะ คูหะรัตน์ ฯลฯ จำนวน 5 ราย)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอ การปรับบทบาทภารกิจ หน้าที่และอำนาจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุตจริตของศูนย์ปฏิการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ รายงานเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ได้จัดทำตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

กระทรวงการคลัง เสนอ รายงานการประเมินผลโครงการหรือแผนงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เสนอ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรา 165 แห่งพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ สรุปผลการประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ 42 (42 Session of UNESCO General Conference: GC)