ครม. 21 พ.ย. ยุติธรรม ชงยกเลิกความผิดการใช้ 'เช็ค' - ลุ้นค่าตัดอ้อยสด120 บ/ตัน

ครม. 21 พ.ย. ยุติธรรม ชงยกเลิกความผิดการใช้ 'เช็ค' - ลุ้นค่าตัดอ้อยสด120 บ/ตัน

เปิดแฟ้ม ครม.21 พ.ย.66 อุตสาหกรรมขออนุมัติค่าตัดอ้อยสด ลด PM2.5 โดยรัฐสนับสนุนตันละ 120 บาทต่อต้น ยุติธรรมเสนอกฎหมายความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 หลังกฎหมายใช้ตั้งแต่ปี 2534 แต่ไม่เข้ากับสมัยปัจจุบัน กระทรวงแรงงานเสนอ การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เ21 พ.ย.66 ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลังเป็นประธาน

มีวาระที่เข้าสู่การประชุมของ ครม.หลายวาระที่น่าสนใจ โดยวาระเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจได้แก่

กระทรวงยุติธรรมเสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค  พ.ศ. 2534 พ.ศ. ...

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดี 120 บาท/ตัน เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 สำหรับปีการผลิต 2565/2566 ภายหลังจาก ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการ บริหาร (กบ.) ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2565/2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำนักงบประมาณ เสนอ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรอบวงเงินงบประมาณ 3.48 ล้านล้านล้านบาทที่สำนักงบประมาณได้กลั่นกรองโครงการงบประมาณ และคำของบประมาณปี 2567 รายกระทรวงและหน่วยงานแล้วมาให้ ครม.ดูในรายละเอียด

วาระเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ ขอความเห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือที่ทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี ค.ศ. 2023-2029 (Country Programme Framework:CPF) และมีการเสนอขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกับกระทรวงการต่างประเทศ การค้า และการพัฒนาแห่งประเทศแคนาดา  

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย ประจำเดือนกันยายนและเก้าเดือนแรกของปี 2566

สำหรับวาระเพื่อทราบ ที่น่าสนใจได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2566

กระทรวงการคลัง เสนอ รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวงแรงงานเสนอการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

กระทรวงยุติธรรม เสนอ รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565) และขอขยายระยะเวลาในการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ.2527

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ขอขยายระยะเวลาดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ ขอขยายระยะเวลาดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

ครม. 21 พ.ย. ยุติธรรม ชงยกเลิกความผิดการใช้ 'เช็ค' - ลุ้นค่าตัดอ้อยสด120 บ/ตัน

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ ขอขยายระยะเวลาจะทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กระทรวงยุติธรรม เสนอ รายงานผลการประชุมรัฐมนตรียุติธรรมอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ (ASEAN-Japan Special meeting of Justice Ministers:AJAMJ) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. ...

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เสนอ เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพ.ศ. 2561

กระทรวงการคลัง เสนอ ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 (พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดทำกฎอื่นใดตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพ.ศ. 2562 (พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551)

กระทรวงแรงงาน เสนอ ขอขยายระยะเวลาดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ขอขยายระยะเวลาดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในกฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัดฯ  พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ฯ  พระราชบัญญัติเครื่องสำอางฯ พระราชบัญญัติโรคติดต่อฯ/พระราชบัญญัติควบคุมโรค-กระทรวงมหาดไทย เสนอ ขอขยายระยะเวลาในการออกกกฎหมายหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 (พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ขอขยายระยะเวลาในการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่4 ) พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติป่าชุมชนพ.ศ. 2562

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ ขอขยายระยะเวลาดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม