เปิดคำแถลงนโยบายรัฐบาล ‘เศรษฐา’ ต่อรัฐสภา วางกรอบ 3 ระยะ ฟื้นเศรษฐกิจ

เปิดคำแถลงนโยบายรัฐบาล ‘เศรษฐา’ ต่อรัฐสภา วางกรอบ 3 ระยะ ฟื้นเศรษฐกิจ

เปิดคำแถลงนโยบายรัฐบาล "เศรษฐา ทวีสิน" ต่อรัฐสภา 11 ก.ย. วางกรอบนโยบายบริหารและพัฒนาประเทศ เร่งด่วน ระยะสั้น กระตุ้นเศรษฐกิจ เร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระยะกลาง ระยะยาว เสริมขีดความสามารถผ่านการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส ลดเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ ปชช.

หลังจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำ ครม.เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์ ก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 5 ก.ย.2566 แล้ว ตามขั้นตอนต่อไปคือการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 162 กำหนดว่า ครม.ที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายใน 15 วันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ หรือหลังจากวันถวายสัตย์ฯ

ล่าสุด มีรายงานว่า นายกรัฐมนตรี เตรียมถ้อยแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ในวันที่ 11 ก.ย.2566 นี้ เพื่อให้ทราบถึงเจตนารมย์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคี ปรองดอง ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศ ให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน

โดยมีสาระสำคัญ ในการวางกรอบนโยบายในการบริหารและพัฒนาประเทศ ตามกรอบความเร่งด่วน ได้แก่

กรอบระยะสั้น รัฐบาลมีความจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นการใช้จ่าย จุดประกายให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้ง ประกอบกับการเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนอย่างเร่งด่วน และรวดเร็ว

กรอบระยะกลาง และระยะยาว รัฐบาลจะเสริมขีดความสามารถให้กับประชาชน ผ่านการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้กับประชาชนทุกคน

เปิดคำแถลงนโยบายรัฐบาล ‘เศรษฐา’ ต่อรัฐสภา วางกรอบ 3 ระยะ ฟื้นเศรษฐกิจ เปิดคำแถลงนโยบายรัฐบาล ‘เศรษฐา’ ต่อรัฐสภา วางกรอบ 3 ระยะ ฟื้นเศรษฐกิจ เปิดคำแถลงนโยบายรัฐบาล ‘เศรษฐา’ ต่อรัฐสภา วางกรอบ 3 ระยะ ฟื้นเศรษฐกิจ