เปิดแฟ้ม ครม.25 ก.ค.ลุ้นเคาะวันหยุดพิเศษ หนุนท่องเที่ยว มีวันหยุด 6 วันติด

เปิดแฟ้ม ครม.25 ก.ค.ลุ้นเคาะวันหยุดพิเศษ หนุนท่องเที่ยว มีวันหยุด 6 วันติด

เปิดแฟ้ม ครม.รักษาการวันนี้ สลค.ชงวาระวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม 31 ก.ค. คาดหวังกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศ ก.พ.ร. เสนอกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 25 ก.ค.2566 พล.อ.ประยุทธ์ จัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระที่น่าสนใจเข้าสู่การประชุม ครม.รักษาการหลายวาระ ได้แก่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี  2566 เพิ่มเติม โดยวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุม ครม.จะพิจารณาให้วันที่ 31 ก.ค.2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 6 วัน  คือตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566 โดยก่อนหน้านี้ก็มีบางโรงเรียนที่ได้ประกาศให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษไปแล้ว ซึ่งมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

กระทรวงมหาดไทย เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาล 

กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยการขยายความร่วมมือในสาขาเฉพาะ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เสนอเอกสารถ้อยแถลงเพื่อการดำเนินงาน (Statement of Undertaking : SOU) ของกลุ่มดำเนินงานด้านกฎไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Nitric Acid Climate Action Group : NACAG) 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำหรับวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจ เช่น

กระทรวงการคลัง รายงานผลงานการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan: DPL) และรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2566

กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างประกาศกระทรวงและร่างกฎกระทรวงรวม 5 ฉบับ

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ....

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา พ.ศ. ....

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ….

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ...

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ....

กระทรวงวัฒนธรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าเข้าชมและค่าบริการอื่นสำหรับโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เสนอการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 

กระทรวงยุติธรรม เสนอแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอการแก้ไขปรับปรุงแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการ 168 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รายงานข้อเสนอแนะการควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน