เปิดวาระ ครม.11 ม.ค.นายกฯถกรับมือปัญหาสินค้าแพง พาณิชย์จ่อของบฯอุดหนุน

เปิดวาระ ครม.11 ม.ค.นายกฯถกรับมือปัญหาสินค้าแพง พาณิชย์จ่อของบฯอุดหนุน

เปิดวาระ ครม. 11 ม.ค. นายกฯนำถกค่าครองชีพหลังประชาชนเดือดร้อนพาเหรดขึ้นราคา พาณิชย์เตรียมของบฯอุดหนุนราคาหมู คลังรายงานสินทรัพย์ดิจิทัล โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯสั่งทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพง ประเมินเพื่อวางแนวทางล่วงหน้าบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (11 ม.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ครม.ผ่านระบบการประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยประเด็นสำคัญในวันนี้ ครม.จะหารือกันเรื่องปัญหาค่าครองชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นของราคาสินค้าที่ปรับขึ้นเกือบทุกชนิด ตั้งแต่ราคาเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ก๊าซหุงต้ม และค่าโดยสารยานพาหนะ โดยนายกรัฐมนตรีจะกำชับให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องไปเร่งแก้ไขในเรื่องนี้ 

นอกจากนี้ต้องจับตาการพูดคุยเรื่องของ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ "โรค ASF" ในประเทศไทย หลังจากที่กลุ่มผู้ค้า นักวิชาการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ออกมาเปิดเผยถึงโรค ASF ในไทยขณะที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่าให้รอผลตรวจจากแล็ปอีก 2 วัน ซึ่งเรื่องนี้กำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ปัญหาราคาเนื้อหมูแพงจนกระทบกับร้านค้า ประชาชน ขณะที่ ครม.ได้เคยอนุมัติงบกลางฯไปในปี 2563 - 2564 เพื่อให้แก้ปัญหานี้แล้ววงเงินรวม 940 ล้านบาท 

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์จะเสนอ ครม.ของบกลางฯแก้ปัญหาราคาหมูแพง โดยของบกลางฯมาอุดหนุนราคาให้ผู้ค้าหมูที่กระทรวงพาณิชย์ไปขอให้ขายในราคาถูกกว่าท้องตลาด

สำหรับวาระการพิจารณาที่น่าสนใจได้แก่ 

เรื่องเพื่อทราบที่น่าสนใจได้แก่ กระทรวงการคลังเสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

กระทรวงการคลังเสนอรายงานข้อเท็จจริงและการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กระทรวงพลังงานเสนอร่างพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ....

สทนช.มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/2565

ป.ป.ช.ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่อง การดำเนินการ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ทางอาญาและทางวินัยและอยู่ระหว่างการดำเนินการส่วนแพ่งในคดีอาญา และข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนภายใน การบริหารจัดการ กองทุน และการควบคุมกำกับดูแลกองทุน (สคก.)

การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการ บริหารทุนหมุนเวียน (คกก. ฯ ทุนหมุนเวียน)

วาระเพื่อทราบที่น่าสนใจได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2563

สศช.เสนอผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว ครั้งที่ 22 (กต.) ลำดับ 13 ผลการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 7 (7th GMS Summit) ผ่านระบบการประชุม ทางไกล

ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ช่วงที่หนึ่ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

การยกเลิกเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าหอมหัวใหญ่ตามพันธกรณีความตกลงหุ้นส่วน เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) (คกก. ฯ แผนพัฒนาฯ)

กระทรวงเกษตรฯเสนอขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาและปรับรายละเอียดโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่

กระทรวงพัฒนาสังคมฯเสนอร่างมาตรการสนับสนุนให้สตรีเป็นพลังสำคัญทางเศรษฐกิจ

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....

กระทรวงมหาดไทยร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการขอสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทย การสละสัญชาติไทย การกลับคืนสัญชาติไทยและ ค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....

กระทรวงอุดมศึกษาฯเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติทำสัญญา ว่าจ้างในลักษณะจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างรายเดียวกัน และขอผ่อนผันการ ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และการว่าจ้างบริษัท ที่ปรึกษาจากต่างประเทศโดยขอยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปมาณูฯ พร้อมเครื่องปฏิกรณ์ระบบผลิตไอโซโทปพร้อมอุปกรณ์ ระบบขจัดกากกัมมันตรังสี พร้อมอุปกรณ์ของโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโดยไม่ใช้วิธีประมูล โครงการบริหารจัดการท่าเทียบ เรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับ รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของกรุงเทพมหานคร

แผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สถาบัน พระปกเกล้า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานศาลปกครอง สํานักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานผู้ตรวจการ แผ่นดิน และสำนักงานอัยการสูงสุด)

กระทรวงมหาดไทยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวก เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ การลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

กระทรวงแรงงานเสนอ ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงาน ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดย การดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

กระทรวงสาธารณสุขเสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)] (ฉบับที่ 7)

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 41/2564 และครั้งที่ 1/2565 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2565 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ….

กระทรวงพาณิชย์เสนอผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC Council) ครั้งที่ 20 (