มติ กกต.เลิกลงทะเบียน “เลือกตั้งนอกราชฯ” ที่ซูดาน หลังเกิดเหตุการณ์รุนแรง

มติ กกต.เลิกลงทะเบียน “เลือกตั้งนอกราชฯ” ที่ซูดาน หลังเกิดเหตุการณ์รุนแรง

มติ กกต.ยกเลิกลงทะเบียน “เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร” ที่ซูดาน หลังเกิดเหตุปะทะกันระหว่าง กองทัพ-กลุ่มกองกำลังติดอาวุธ

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2566 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาเรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ของเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้กำหนดให้วันที่ 28-29 เม.ย.เป็นวันออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ณ ที่เลือกตั้งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคาร์ทูม สาธารณรัฐซูดาน

แต่เนื่องจากได้เกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างกองทัพซูดานกับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธในกรุงคาร์ทูม ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย.เป็นต้นมา อันเป็นเหตุให้การออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคาร์ทูม สาธารณรัฐซูดาน ไม่สามารถกระทำได้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จึงประกาศให้งดการออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ กกต.ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 102 วรรคสี่ และมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีมติให้ยกเลิกการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ ที่เลือกตั้งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคาร์ทูม สาธารณรัฐซูดาน 

โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 94 คน ไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น และมีคำสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงบัญชีรายชื่อของหน่วยเลือกตั้งนั้น เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวสามารถออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้งได้