เปิด "94ผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์" พรรคก้าวไกล "พิธา" ลั่นครอบคลุมทุกกลุ่ม

เปิด "94ผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์" พรรคก้าวไกล "พิธา" ลั่นครอบคลุมทุกกลุ่ม

เปิด 94 ผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคก้าวไกล "พิธา" ยันตอบโจทย์หลากหลาย รอบด้าน ตอบโจทย์ประชาชน เป้าหมายเพื่อความเปลี่ยนแปลง

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เปิดเผยว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคการเมืองเดียว ที่ใช้วิธีการคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยวิธีการ “ประกาศรับสมัคร” และนำบัญชีรายชื่อทั้งหมดเข้าสู่คณะกรรมการสรรหา ก่อนให้กรรมการบริหารพรรคเป็นผู้พิจารณาลำดับบัญชีรายชื่อ 

ตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ มาจนถึงพรรคก้าวไกล มีหลักการคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรค ตามจากคุณค่าและเป้าหมายที่พรรคก้าวไกลเชื่อ 

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ เป้าหมายหลักที่พรรคก้าวไกลยึด คือ “การเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต”

ดังนั้น ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อจึงมีส่วนประกอบทั้งนักต่อสู้ทางการเมือง นักสิทธิมนุษยชน นักกฎหมาย คนที่ต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนท้องถิ่น การกระจายอำนาจ นักต่อสู้เพื่อสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักรณรงค์ต่อสู้เพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ ผู้พิการ ชาติพันธุ์ นักต่อสู้เพื่อสิทธิบุคคลพลัดถิ่นและบุคคลไร้สัญชาติ นักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อม รัฐสวัสดิการ การต่อสู้เรื่องที่ดินทำกิน สิทธิเด็ก การสนับสุนนโยบายดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและการตายดี

รวมทั้งมีตัวแทนกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แรงงาน คนขับแท็กซี่ ฟรีแลนซ์ แม่เลี้ยงเดี่ยว คนที่มีความสามารถเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งจะสร้างอนาคตให้กับประเทศได้ ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเมือง เศรษฐกิจชนบท ผู้เชี่ยวชาญซอฟท์เพาเวอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและ Big Data ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมพลังงานใหม่ๆ นักศึกษาหัวก้าวหน้า ศิลปิน ผู้กำกับ ช่างภาพ นักออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมสมัยใหม่

ภาพทั้งหมดคือภาพเป้าหมายของพรรคก้าวไกลที่สะท้อนถึงการคัดเลือกบุคคลเข้ามาอยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล รายชื่อของคนทั้งหมดมาจากการคัดสรรใหม่ มีทั้งว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ที่เคยทำงาน เครือข่ายพรรค คนทำงานในพรรค ซึ่งจะสะท้อนถึงทั้งปัญหา และโอกาสและความท้าทายของประเทศในปัจจุบัน 

“เราเห็นว่าเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจดิจิทัล คือโอกาสของประเทศ นั่นทำให้ในบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลมีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพราะเราเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเป็นเรื่องเดียวกัน เราจึงเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการขยะอยู่ในนั้น เพราะเราเห็นว่าการศึกษากับการเรียนรู้คือโจทย์ที่ไม่เหมือนกัน เราถึงมีบัญชีรายชื่อด้านการศึกษาอยู่ในนั้น รวมทั้งปัญหาใหม่ๆ เช่น สังคมสูงวัย โรคอุบัติใหม่ และความท้าทายของประเทศอื่นๆ ทั้งหมดสะท้อนอยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลทั้ง 97 คน (เรียงลำดับ) ประกอบด้วย

1 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

2 ชัยธวัช ตุลาธน

3 ศิริกัญญา ตันสกุล

4 เซีย จำปาทอง

5 อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

6 อภิชาติ ศิริสุนทร

7 วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

8 รังสิมันต์ โรม

9 สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล

10 สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ

11 พริษฐ์ วัชรสินธุ

12 ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ

13 ณัฐวุฒิ บัวประทุม

14 เบญจา แสงจันทร์

15 ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร

16 ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์

17 วาโย อัศวรุ่งเรือง

18 ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร

19 มานพ คีรีภูวดล

20 รอมฎอน ปันจอร์

21 กรุณพล เทียนสุวรรณ

22 ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล

23 พูนศักดิ์ จันทร์จำปี

24 ศุภโชติ ไชยสัจ

25 ศนิวาร บัวบาน

26 นิติพล ผิวเหมาะ

27 ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์

28 ปารมี ไวจงเจริญ

29 วรภพ วิริยะโรจน์

30 สุรวาท ทองบุ

31 คำพอง เทพาคำ

32 วรรณวิภา ไม้สน

33 เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล

34 องค์การ ชัยบุตร

35 ชุติมา คชพันธ์

36 จุลพงศ์ อยู่เกษ

37 กัลยพัชร รจิตโรจน์

38 ณรงเดช อุฬารกุล

39 ภคมน หนุนอนันต์

40 สุเทพ อู่อ้น

41 กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี

42 เอกภพ สิทธิวรรณธนะ

43 ธัญธร ณัฐธัมม์

44 กิตติศักดิ์ ปานฝึกดี

45 ญาวีร์ บุตรกระวี

46 ชวลิต เลาหอุดมพันธ์

47 อำนาจ ชุณหะนันท์

48 ฐิติพงศ์ พิมลเวชกุล

49 ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์

50 ทองแดง เบ็ญจะปัก

51 รสิตา ซุ่ยยัง

52 พงศธร ศรเพชรนรินทร์

53 นายิกา ศรีเนียน

54 วีระชัย นพปราชญ์

55 คณาสิต พ่วงอำไพ

56 รัชนี โล่วณิชเกียรติกุล

57 นันทพงศ์ ปานมาศ

58 ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ

59 สาวิตรี สันติพิริยพร

60 จตุรงค์ หิรัญกาญจน์

61 นิธิ ละเอียดดี

62 สุทัศน์ เมืองมนประเสริฐ

63 ไพศาล ปันแดน

64 ฆนัท นาคถนอมทรัพย์

65 ศดิศ ใจเที่ยง

66 เนติพล สกุลชาห์

67 ณภัทร สิทธิอัฐกร

68 ประพนธ์ สิงห์แก้ว

69 พุฒิพงศ์ ภู่เพียนเลิศ

70 ภูมินทร์ หน่อคำ

71 วรภัทร พึ่งพงศ์

72 ณัฐพัชร์ ธีรนันทนิตย์

73 โจเซฟ เฮสดาร์ซัน

74 พลากร วงค์ประเสริฐ

75 ปริวรรตน์ จิรพุฒิรัศมิ์

76 ธนะกฤษฏิ์ อธิเจริญลักษณ์

77 ธีรภัทร เหลืองพงศ์รัตน์

78 สัมภาษณ์ คำผุย

79 ชวิน กสิกิจพงศ์พันธ์

80 ปุณณเมธ อ้นอารี

81 พรพิพัฒน์ วัดอักษร

82 รวิสรา มาวงศ์

83 อรทัย คุณะดิลก

84 นพณัฐ แก้วเกตุ

85 ชลธิชา กุลดิลก

86 สมโชติ มีชนะ

87 อุสมาน นูรุลอาดิล

88 สุพรรณิกา ตันติเวชกุล

89 ณภัทร ศิริจรัสตระกูล

90 นภัสสร คุปตเสรี

91 ธนากร ชินอุดมพร

92 ทินกร ปิยะวงษ์ณรัตน์

93 ณัฐพงษ์ พานิชศิริ

94 กัณฑ์อเนก ศรีอนุชา

 

ทั้งนี้สามารดูประวัติ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ, ผู้สมัคร ส.ส.เขต, และนโยบายของพรรคก้าวไกลทั้งหมดของพรรคก้าวไกล ได้ที่