ศาล รธน.มติเอกฉันท์ตีตกคำร้องปม “ศักดิ์สยาม” เสนองบฯ 64 เอื้อ หจก.บุรีเจริญฯ

ศาล รธน.มติเอกฉันท์ตีตกคำร้องปม “ศักดิ์สยาม” เสนองบฯ 64 เอื้อ หจก.บุรีเจริญฯ

ศาล รธน.มติเอกฉันท์ไม่รับคำร้อง “ฝ่ายค้าน” ปม “ศักดิ์สยาม” เสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 64 ส่อเป็นประโยชน์ต่อ หจก.บุรีเจริญฯ ชี้ไม่เข้าเงื่อนไข เหตุไม่อยู่ระหว่างการพิจารณางบในสภา ทำเสร็จสิ้น-บังคับใช้เป็นกฎหมายไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2566 ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดี เรื่องพิจารณาที่ 12/2566 ที่นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน รวม 47 คน (ผู้ร้อง) มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ยื่นคำร้องเสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 144 วรรคสาม กรณีที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม (ผู้ถูกร้อง) เป็นผู้เสนองบประมาณของกระทรวงคมนาคม ผู้พิจารณา และคณะกรรมาธิการ ที่มีส่วนโดยทางตรงและทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และยังคงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนใน หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น 
    
กรณีดังกล่าวน่าเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องใช้สถานะการเป็น รมว.คมนาคมและกรรมาธิการ ใช้อำนาจในตำแหน่งดังกล่าวจัดทำหรือให้ความเห็นชอบโครงการใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐ โดยมีเจตนาพิเศษส่งผลทำให้หจก.ฯ และบริษัทที่บริจาคเงินให้กับพรรคภูมิใจไทยรับงานเข้าเป็นคู่สัญญากับกระทรวงคมนาคม อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 144 วรรคสอง

โดยผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า การยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 144 วรรคสาม ต้องอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ เสนอ แปรญัตติ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันมีส่วนไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือไม่  

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการพิจารณาเสร็จสิ้น และเป็นกฎหมายใช้บังคับแล้ว กรณีไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 144 วรรคสาม ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (7) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย