ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ขั้นตอนใช้สิทธิในเขต นอกเขต นอกราชอาณาจักร

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ขั้นตอนใช้สิทธิในเขต นอกเขต นอกราชอาณาจักร

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง รวมถึงกรณีอยู่นอกราชอาณาจักร ประชาชนสามารถขอใช้สิทธิฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566

(25 มี.ค.2566) วันแรกของการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ พาไปดูขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง รวมถึงกรณีอยู่นอกราชอาณาจักร ประชาชนสามารถขอใช้สิทธิฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566

 

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ เลือกตั้ง 2566 ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง (20 วันก่อนวันเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคําสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง สามารถยื่นคําขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ภายใน 20 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง โดยยื่นคําขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่ กกต. กําหนด ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง สามารถยื่นด้วยตนเอง มอบหมายผู้มีสิทธิรับยื่นแทน หรือยื่นทางไปรษณีย์

 

การยื่นคําขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง (เลือกตั้งล่วงหน้า) ในเขตเลือกตั้ง

1. ยื่นคําขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่

2. เขียนรายละเอียดลงแบบคําร้องขอ พร้อมเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยยื่นคําขอลงทะเบียน ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • ช่องทางที่ 1 ยื่นคําขอ ด้วยตนเอง (หรือมอบหมาย ผู้อื่นยื่นแทน)
 • ช่องทางที่ 2 ยื่นคําขอ ทางไปรษณีย์

- สิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นคําขอ เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง

 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ สําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้
 • คําสั่งของทางราชการ หรือหนังสือ รับรองจากหน่วยงานของรัฐ
 • แบบคําร้องขอใช้สิทธิฯ (คลิก)

 

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ใครบ้างที่มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง?

1. ผู้ที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

2. ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่ถึง 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดที่ทํางานหรืออาศัยอยู่ได้ โดยยื่นคําขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง ต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง

กรณีเขตเลือกตั้งใดมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตําแหน่งที่ว่าง หรือมีการเลือกตั้งใหม่ ผู้ลงทะเบียนสามารถเดินทางกลับไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- วิธีลงทะเบียนเลือกตั้ง 2566 ล่วงหน้า ย้ำอย่าลืม เริ่ม 25 มี.ค.นี้

 

การยื่นคําขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

1. ยื่นคําขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่

2. เขียนรายละเอียดลงแบบคําร้องขอ พร้อมเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยยื่นคําขอลงทะเบียน ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 • ช่องทางที่ 1 ยื่นคําขอ ด้วยตนเอง (หรือมอบหมาย ผู้อื่นยื่นแทน)
 • ช่องทางที่ 2 ยื่นคําขอ ทางไปรษณีย์
 • ช่องทางที่ 3 ยื่นคําขอ ทางอินเทอร์เน็ต (คลิก) หรือทางแอปฯ Smart Vote สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นโดยระบบ IOS (คลิก) ระบบ Android (คลิก)

- สิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นคําขอ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง

 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ สําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้
 • แบบคําร้องขอใช้สิทธิฯ (คลิก)

 

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าฯ ทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ที่ประสงค์ยื่นคําขอลงทะเบียนฯ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง สามารถดําเนินการยื่นคําขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์หรือทางแอปพลิเคชั่น

 • ระบบลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้ง (คลิก)
 • แอปพลิเคชั่น Smart Vote

สามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน โดยบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย เลขประจําตัวประชาชน ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน เลขรหัสประจําบ้าน (11 หลัก) สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 

- วิธีการลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ต

1.เข้าสู่ระบบ บันทึกข้อมูลข้างต้นให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วให้เลือก "รายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง"

2.ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่ กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ถ้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนน ให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน ให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียน แล้วเลือก "บันทึกข้อมูล"

3.เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้น ถูกต้องหรือไม่ ถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล "เลือกรายการกลับไปแก้ไขข้อมูล" หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว "เลือกรายการยืนยันการบันทึกข้อมูล"

4.เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดง แบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ประชาชนที่พํานักอยู่นอกราชอาณาจักร หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่จะเดินทางไปนอกราชอาณาจักรได้มีโอกาสใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง ส.ส. ได้ โดยให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่เป็นผู้จัดการเลือกตั้ง ให้คนไทยทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งในประเทศไทยสามารถไปใช้สิทธิ เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ตามสถานที่และวิธีการ ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่กําหนด

- กรณีอยู่นอกราชอาณาจักร

ยื่นแบบคําร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ พร้อมเอกสารแสดงตน เพื่อลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ในวันและเวลาราชการ ณ สถานเอกอัครราชฑูตแห่งเขตรับผิดชอบที่ตนมีถิ่นที่อยู่ หนังสือเดินทาง บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้ และมีเลขประจําตัวประชาชน โดยสามารถยื่นขอลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง

 • ช่องทางที่ 1 ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน
 • ช่องทางที่ 2 ยื่นทางไปรษณีย์ ถึงสถานเอกอัครราชฑูต
 • ช่องทางที่ 3 ยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ต (คลิก)

- กรณีอยู่ในประเทศไทยแต่จะเดินทาง ไปต่างประเทศในช่วงการเลือกตั้ง

สามารถยื่นขอลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง

 • ช่องทางที่ 1 ยื่นที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • ช่องทางที่ 2 ยื่นทางไปรษณีย์ถึงสถานเอกอัครราชฑูต
 • ช่องทางที่ 3 ยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ต (คลิก)

 

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้านอกราชอาณาจักรทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ที่ประสงค์ยื่น คําขอลงทะเบียนฯ เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร สามารถดําเนินการยื่นคําขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์หรือทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote โดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

และบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย เลขประจําตัวประชาชน ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน เลขรหัสประจําบ้าน (11 หลัก) สถานที่ที่ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

- วิธีการลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร ทางอินเตอร์เน็ต

1.เข้าสู่ระบบ บันทึกข้อมูลข้างต้นให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เลือก "รายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง"

2.ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่ กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ถ้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนน ให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน ให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียน "แล้วเลือกบันทึกข้อมูล"

3.เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้น ถูกต้องหรือไม่ ถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล "เลือกรายการกลับไปแก้ไขข้อมูล" หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว "เลือกรายการยืนยันการบันทึกข้อมูล"

4.เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง

 

สำหรับ "วันเลือกตั้ง 2566" กกต. ได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขต และนอกเขตเลือกได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2566

 

ข้อมูลประกอบจาก thaivote