วิธีลงทะเบียนเลือกตั้ง 2566 ล่วงหน้า ย้ำอย่าลืม เริ่ม 25 มี.ค.นี้

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้ง 2566 ล่วงหน้า ย้ำอย่าลืม เริ่ม 25 มี.ค.นี้

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้ง 2566 ล่วงหน้า ทั้งในเขต/นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ประชาชนสามารถขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566 นี้

ลงทะเบียนเลือกตั้ง 2566 ล่วงหน้า ทั้งในเขต/นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ประชาชนสามารถขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566 นี้

หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เคาะวัน "เลือกตั้ง 2566" พร้อมเผย ไทม์ไลน์กำหนดให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสามารถลงคะแนน "เลือกตั้งล่วงหน้า" ทั้งในเขต และนอกเขตเลือกได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2566

1.การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง กรณีในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อาศัยในปัจจุบันไม่ถึง 90 วัน ทำได้โดย

 • ยื่นคำขอลงทะเบียน ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
 • ยื่นได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน หรือยื่นทางไปรษณีย์

2.การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง กรณีในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ไม่สามารถกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทำได้โดย

 • ยื่นคำขอลงทะเบียน ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
 • ยื่นได้ด้วยตนเอง/หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน หรือยื่นทางไปรษณีย์
 • ยื่นคำขอทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ (คลิกที่นี่)
 • ยื่นผ่านแอปพลิเคชั่น Smart Vote

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Smart Vote

- IOS (คลิกที่นี่)

- Android (คลิกที่นี่)

 

3.การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กรณีอาศัยอยู่ต่างประเทศ หรือในวันเลือกตั้งจะเดินทางไปต่างประเทศ ทำได้โดย

 • ยื่นคำขอลงทะเบียน ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น กรณีในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 จะเดินทางไปต่างประเทศ
 • ยื่นต่อเอกอัครราชฑูต หรือผู้ที่เอกอัครราชฑูตมอบหมาย กรณีอาศัยอยู่ต่างประเทศ
 • ยื่นได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน หรือยื่นทางไปรษณีย์ ยกเว้นกรณีอาศัยอยู่ต่างประเทศสามารถยื่นผ่านทางเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) และแอปพลิเคชั่นได้

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วจะไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งได้ หากจะไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งต้องยื่นคำขอลงทะเบียนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยต้องดำเนินการก่อนวันที่ 13 เมษายน 2566

 

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้ง 2566 ล่วงหน้า ย้ำอย่าลืม เริ่ม 25 มี.ค.นี้

 

วิธีการลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ 

- เข้าสู่ระบบ (คลิก) กรอกข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วน อาทิ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน เลขรหัสประจำบ้าน (11 หลัก) สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

- เลือก "รายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง" และตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่ ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ถ้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนน ให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน ให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียน แล้วเลือก "บันทึกข้อมูล"

- เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ปรากฎอยู่นั้น ถูกต้องหรือไม่ถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล เลือก "รายการกลับไปแก้ไขข้อมูล" หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว เลือก "รายการยืนยันการบันทึกข้อมูล"

- การยืนยันลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดง แบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง

เปิดปฏิทินเลือกตั้ง 2566

 • 20 มีนาคม 2566 พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 มีผลใช้บังคับใช้
 • 21 มีนาคม 2566 กกต.ประกาศกำหนดวัน เลือกตั้ง ส.ส.
 • 25 มีนาคม - 13 เมษายน 2566 วันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต/นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร
 • 3-7 เมษายน 2566 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต
 • 4-7 เมษายน 2566 วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
 • 3 พฤษภาคม 2566 วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 • 7-13 และ 15-21 พฤษภาคม 2566 วันแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 • 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต และนอกเขตเลือกตั้ง (วันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ)
 • 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเลือกตั้ง 2566