“ชัชชาติ” สั่ง กทม.หนุนจัดเลือกตั้ง 66 ให้โปร่งใส สำรวจ 6,342 หน่วย จัดหีบ คูหา

“ชัชชาติ” สั่ง กทม.หนุนจัดเลือกตั้ง 66 ให้โปร่งใส สำรวจ 6,342 หน่วย จัดหีบ คูหา

กทม.พร้อมจัดการเลือกตั้ง 66 สนับสนุน 3 สถานที่ไว้รับสมัคร-ประชุม “ชัชชาติ” สั่งทำให้โปร่งใส ยุติธรรม เป็นกลาง ปราศจากการซื้อเสียง สำรวจ 6,342 หน่วย จัดหีบ-คูหาให้ครบถ้วน

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2566 นายสุพจน์ หล้าจำศิล ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน (สปท.) กทม.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสนับสนุนความร่วมมือจัดการเลือกตั้ง 2566 ในส่วนพื้นที่ กทม. ว่า การจัดการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) มีหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้ง ส.ส.ตามที่ได้รับการร้องขอจาก กกต. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
    
นายสุพจน์ กล่าวว่า กทม.ได้สนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานที่ ได้แก่ 

1.อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง เป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 33 เขตเลือกตั้งของ กทม. 

2.อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม.ดินแดง เป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง และรับการแจ้งรายชื่อบุคคล ซึ่งพรรคการเมืองมีมติว่า จะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

3.ศาลาว่าการ กทม. และที่ทำการของสำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง สำหรับปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.และ 4.สนับสนุนสถานที่ปิดป้ายประกาศหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองในช่วงระยะเวลา 180 วันก่อนวันครบวาวะ

 

 

นายสุพจน์ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันได้สั่งการให้สำนักงานเขตเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ไว้ล่วงหน้า ทั้งการสำรวจและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน ป้ายไม้กระดานสำหรับปิดประกาศต่าง ๆ พร้อมจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งระดับเขต สถานที่ประมวลผลคะแนนเลือกตั้งและเก็บรักษาบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนนเลือกตั้ง รวมถึงเตรียมการสรรหาบุคคลากร เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
    
ได้แก่ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ตลอดจนสำรวจหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง จำนวน 6,342 หน่วย และจัดเตรียมสถานที่สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง โดยให้พิจารณาสถานที่ที่มีความเหมาะสม สะดวก และเพียงพอต่อการมาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งสถานที่สำหรับใช้นับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ให้พิจารณาสถานที่ที่มีความเหมาะสม ไม่อยู่ในมุมอับและสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้

 

 

นายสุพจน์ กล่าวด้วยว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ได้สั่งการเน้นย้ำให้จัดการเลือกตั้งด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นกลาง ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่ในการเลือกตั้งต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีความเป็นกลางทางการเมือง ทั้งนี้ กทม.ได้เตรียมจัดทำแผนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.กรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามหลักการ “ประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน” และรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิให้มากที่สุด

รวมทั้งแจ้งทุกหน่วยงานและส่วนราชการของ กทม.ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกระดับตำแหน่งในสังกัดวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด เพิ่มความระมัดระวังการเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนต่าง ๆ ตลอดจนระมัดระวังการใช้ตำแหน่งหน้าที่กระทำการใด ๆ อันเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป จนกว่าการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้น